post

Пристанищните терминали „Несебър” и „Лом” ще бъдат дадени на концесия, реши Министерски съвет на вчерашното си заседание. Срокът на двете концесии е 35 години, а концесионерите ще бъдат определени в открита процедура. Основен предмет на концесиите е извършване на пристанищни услуги, управление и поддържане в експлоатационна годност пристанищните терминали, а допълнителният предмет – частични строителни и монтажни работи, когато е налице необходимост.

Бъдещият концесионер на пристанищен терминал Несебър трябва да направи задължителни инвестиции в размер не по-малък от 680 000 лв. без ДДС през първите 10 г. и поне 2,18 млн. лв. за целия срок на концесията.

Концесионерът на пристанищен терминал Лом ще трябва да инвестира за първите четири години не по-малко от 6 375 000 лв., включително и разходите за закупуване на техника и активи на „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД. Инвестициите от петата година до края на срока на концесията трябва да са над 16 062 000 лв.

Критериите за комплексна оценка на офертите, които ще бъдат подадени за пристанищен терминал Несебър са инвестиционно предложение (с относителна тежест 30%), бизнес предложение (с относителна тежест 15%), предложение за фиксираната част на годишно концесионно плащане (с относителна тежест 30%) и предложение за променлива част на годишното концесионно плащане (с относителна тежест 25%).

Офертите, подадени за пристанищен терминал Лом, ще се оценяват според инвестиционното предложение (с относителна тежест 5 на сто), бизнес предложението (с относителна тежест 5 на сто), предложението за средногодишния товарооборот (с относителна тежест 25 на сто), размера на годишното фиксирано концесионно плащане (с относителна тежест 50 на сто) и размера на променливото концесионно плащане (с относителна тежест 15 на сто).

Предоставянето на концесиите ще създаде условия за ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура, интегриране на българската транспортна система в европейската, прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния пазар и осигуряване на добра бизнес среда. Освен това ще се осигури заетост за местното население.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *