post

Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде името на програмата за регионално развитие 2014-2020 г., съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на 11-тото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР. Избраният слоган е „За едно по-добро място за живеене“ допълни тя.

България е една от четирите без спрени средства от европейските фондове, отчете ръководителят на отдел „България“ в Генерална дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия Реналдо Мандметс. Той отбеляза повишеното качество в изпълнението на проектите, но препоръча да продължи работата по подобряване на административния капацитет, особено на бенефициентите. Според него предварителната подготовка на интегрирани проекти, които ще се изпълняват през периода 2014-2020 г. е добра концепция, която ще донесе положителни резултати.

Към средата на ноември са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,822 млрд.лв. или 90,12% от бюджета на ОПРР (3,131 млрд.лв.), с тях се финансират 984 договора. Разплатените средства по тях са общо 1,045 млрд. лв, беше отчетено на заседанието.

Инициативи, които се реализират успешно през този период, са проектите за интегриран градски транспорт, рехабилитация на пътища, деинституционализация, осигуряване на социални жилища за маргинализирани групи и енергийна ефективност в жилищни сгради, отчете министър Павлова. Това ни дава основание да преговаряме за финансиране на такива дейности и през периода 2014-2020 г., допълни тя. Като успешна определи и инициативата JESSICA, която се финансира чрез принципа на финансовия инженеринг. Той ще бъде един от ключовите механизми за разпределяне средства през новия програмен период, каза още регионалният министър.

Според нея предизвикателство за нас продължава да бъде разплащането. Тя призова за по-голяма активност в работата по проектите, за да няма такива, които не могат да се изпълнят и да се наложи да връщаме пари на Европейския съюз.

От освободени средства по програмата е формиран общ ресурс от 180  млн. лв. за финансиране на схема „Зелена и достъпна градска среда“, съобщи министър Павлова. Средствата, които ще се освобождават от тук нататък ще се пренасочват към схема “Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали”, с конкретен бенефициент Министерството на вътрешните работи, до формиране на общ ресурс в размер на 95,8 млн. лв., каза още тя.

В рамките на Приоритетна ос 5 “Техническа помощ” от програмата се пренасочва финансов ресурс в размер на 12,5 млн.лв. към Операция 5.3 “Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”. Така се увеличава общият финансов ресурс по схема “В подкрепа за следващия програмен период” на стойност 27,5 млн. лв.

Въведена е нова област на интервенция – Интегриран градски транспорт, като допустима дейност за подготовка на проектни предложения по схемата.

Като конкретен бенефициент се определя дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“, операция 5.1 „Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол“. 500 хил. лв. е размерът на средствата, които се пренасочват за разширяване на допустимите дейности по операцията. С тях ще се финансира извършване на анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.

До края на тази година ще имаме нейния първоначален текст, каза министър Павлова. Така още през 2013 г. ще можем да започнем преговорите с Европейската комисия за ресурс от 2 млрд. евро, който се надяваме да получим през следващия период, допълни тя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *