post

С концепцията за 2013-2025 г. се дават насоки за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория. Това е първият по рода си документ за устройство на територията през последните три десетилетия, който обхваща цялата страна и се разработва в условията на възстановена собственост върху земята и горите във всичките й форми.

С приемането на Националната концепция ще се определят начините за постигане на целите и задачите за устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие и ресурсните възможности; ще се реализира интегриране на устройственото планиране с регионалното и секторните планирания чрез териториално координиране на секторните политики, стратегии, планове и програми, имащи пряко или косвено отношение към пространственото развитие; ще се намалят диспропорциите в ползването, включително презастрояването на територията, без да се отхвърля принципа на регионалната политика за концентрация; ще се създадат оптимални условия за регулиране на стихийната урбанизация с планово балансирани и стимулирани територии за развитие и зони за въздействие; ще се създаде териториална основа за стимулиране на полицентричното развитие на мрежата от градове и подобряване на ефективността на връзките между централните и периферните райони, между градовете и заобикалящите ги селски райони.

В дългосрочен план концепцията ще послужи за по-добро съответствие, координация и допълване на дейностите, реализирани по линия на различни секторни политики на една и съща територия и предоставянето на необходимата информация, на основата на която да се засили териториалният фокус на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г.

Концепцията ще бъде основата за очертаване на териториалния фокус, разграничаване на интервенциите и координация на териториално ниво на оперативните програми за следващия програмен период.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *