post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощпо схема “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, приоритетна ос 5 „Техническа помощ”.

Това е втората по ред схема по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, свързана с изготвяне на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Обща цел на програмата е подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие, изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони.

Чрез схемата се цели и повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност, както и мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие.

Финансират се дейности като:

– Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г.;
– Изготвяне на екологична оценка (ЕО), съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган;
– Разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Конкретни бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 31 общини на градове от ниво 3 и ниво 4, съгласно одобрената Национална концепция за пространствено развитие на Република България до 2025 г.

Общият размер на финансирането е 7 100 000 лева.

Кандидатстването по настоящата схема се осъществява изцяло по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 април 2013 г, 16:00 ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *