post
Отворени са ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, съобщиха от НКЖИ.

Офертите на двете обединения, допуснати до търга, са:

– Обединение “ГБС – Централна гара София, съставено от “Главболгарстрой” АД, “Водстрой 98” АД и “Промишлено строителство холдинг” ЕАД. Техническата му оценка е 39.01, а предложената цена – 55 962 874 лева без ДДС и без непредвидени разходи.

–  Консорциум “Балканстрой – Реминг” с участници проектанта “Реминг консулт” АД Словакия и “Балканстрой” АД. Техническата оценка е 40.00, а предложенаната цена – 63 516 493 лева без ДДС и без непредвидени разходи.

Първата сграда на гара София е построена през 1888 г. и за времето си е най-голямото съоръжение от подобен вид на Балканския полуостров. През 1964–1971 г. е изработен проект за нова гара и в периода 1972–1974 г. е построено сегашното приемно здание.

Вследствие на 36-годишната експлоатация без саниране и основни ремонти, както и огромния пътникопоток, преминаващ ежедневно, отделните строителни елементи на сградата са силно амортизирани. Дограмата е остаряла, от покрива прониква дъждовна вода, нарушена е хидроизолацията под коловозите и в тунела има течове по тавана и други, което води до значителни енергийни загуби.

През последните години са правени само частични ремонти за отстраняване на неизправности или за изпълнение на някои съвременни изисквания, като например монтиране на ескалатори и асансьори за осигуряване на достъпна средаза лица с намалена подвижност, като същевременно са изградени комуникационен център и чакалня.

Основната цел на проекта е да се извърши рехабилитация на съществуващото приемно здание към жп гарата и прилежащите й терени, които се стопанисват и поддържат от НКЖИ (Национална компания “Железопътна инфраструктура”).

След рехабилитацията Централна гара София ще бъде напълно архитектурно обновена, отговаряща на изискванията за енергийна ефективност, чрез внедряване на възобновяем енергиен източник.

Предстои подмяна на дограмата – прозорци и врати, като сградата ще бъде пожарно обезопасена, инсталационно осигурена, с много по-добри комуникационни връзки, с възможност за осигуряване на приятен престой на територията на приемното здание с топли и удобни чакални.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *