post

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на председателя на УС на агенция “Пътна инфраструктура” относно обществена поръчка за определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект “Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540, съобщиха от пресцентъра на КЗК.

От антимонополния орган считат, че класираният на първо място участник Съвместно предприятие “Салини-Импреджило” не е представил доказателства, че предложените от него експерти за позиции “Ръководител на обекта”, “Заместник ръководител на обекта” и “Координатор по безопасност и здраве” отговарят на минималните изисквания на възложителя.

Съгласно ЗОП неговата оферта е следвало да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като комисията вече е изискала допълнително документи и за тримата предложени експерти, т.е. възможността за допълване на плик номер 1 е използвана и изчерпана.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите от офертите на участниците, представени в плик номер 1 – “Документи за подбор”.

Северната скоростна тангента ще свърже Автомагистрала “Тракия” и Автомагистрала “Хемус” с Автомагистрала “Люлин”. Предвиждат се 2 платна с по 3 ленти за движение по 3,5 м и аварийна лента. Проектната дължина е 16,5 км. Включва 6 пътни възела.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *