post

Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева и ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Снежина Славчева ще подпишат два договора за технологично обновяване и модернизация на МБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора и на МБАЛ „Габрово” АД, гр. Габрово.

Проектите се  финансират от Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) чрез Европейския фонд за регионално развитие по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Официалната церемония ще се състои от днес 14 часа, в залата на четвъртия етаж в Министерството на регионалното развитие.

Проектът за изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД“ гр. Стара Загора е на обща стойност 5 566 349,40 лв., от които БФП в размер на 5 534 464,03 лв.

МБАЛ Габрово АД ще изгражда регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на обща стойност 5 535 608,77 лв., от които БФП в размер на 5 504 090,84 лв.

Предстоящото изпълнение на проектите за технологично обновяване и модернизация на МБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора и на МБАЛ „Габрово” АД, гр. Габрово, цели постигане на най-високи стандарти в лечебните заведения за диагностика на онкологични заболявания, се казва в прессъобщение на МРРБ. Очакваният ефект от обновяването на лечебните заведения е да се подобри здравният статус на населението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *