post

Европейската комисия даде ход на нова програма, която ще помогне на градовете в Източното и Южното добросъседско пространство на ЕС да се справят с локалните предизвикателства пред устойчивото градско развитие като например енергийната ефективност, сигурността на доставките на енергия и устойчивия икономически растеж.

Тази програма е част от усилията на ЕС за насърчаване на общините да се запишат за Конвента на кметовете (доброволна инициатива за намаляване на емисиите на CO2) и засилване на местните икономики в региона по един по-устойчив начин.

„Градското население в регионите на добросъседство е достигнало повече от 70% в много страни – и продължава да расте, – коментира комисарят по въпросите на разширяването и европейската политика на добросъседство Щефан Фюле при обявяването на пакета. – Това прави инвестирането в по-чиста градска среда решаващо – както и осигуряването на по-добро управление на градските източници на енергия като двигател на икономическия растеж и създаването на работни места, а и на по-доброто качество на живот“.

Програмата ще включва дейности като съфинансиране на демонстрационни проекти за устойчиво градско развитие, създаване на механизъм за подкрепа (Helpdesk) в помощ на общините за разработване и прилагане на демонстрационни проекти и за осигуряване на публичност и разпространение на резултатите, а също и въвеждане на Общински финансов механизъм, който да подобри достъпа до заеми за устойчиви инвестиции. Инициативата предвижда и научна и техническа подкрепа от Съвместния изследователски център за мониторинг на изпълнението и резултатите от устойчиви енергийни планове за действие в рамките на Конвента на кметовете.

Програмата на ЕС за демонстрационни проекти за устойчиво градско развитие (SUDeP) има два компонента. Източният компонент ще се фокусира върху изпълнението на планове за действие за устойчива енергия в рамките на Конвента на кметовете. Южният компонент ще оказва подкрепа на плановете за местно устойчиво развитие в по-широк смисъл, включително на ПДУЕ като един от тях.

Конвентът на кметовете е европейско движение на местните и регионалните власти, които доброволно да се ангажират с повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия. Чрез своя ангажимент, подписалите Конвента са си поставили задачата да се срещнат и дори да надминат целите на Европейския съюз за 20-процентно намаляване на CO2 в срок до 2020 г.

От стартирането му през януари 2008 г., повече от 5000 града от повече от 40 страни са подписали конвента, включително над 60 града от Източното партньорство и Централна Азия и няколко от Южното Средиземноморие. Конвентът подпомага градовете да разработват и прилагат планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ).

Източното добросъседско пространство включва Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна. Южното добросъседско пространство обхваща Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис. Със Сирия сътрудничеството е временно прекратено, съобщи “1към1”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *