post

Европа ще инвестира близо 33 млрд. евро в инфраструктура в следващите 7 години. Това стана ясно, след като ЕС прие многогодишната финансова рамка за периода между 2014 и 2020 г.

Растежът и заетостта в Европа зависят основно от инфраструктурните инвестиции. Гражданите и предприятията са твърде често затруднени, тъй като инфраструктурните мрежи в Европа, било то в областта на транспорта, енергетиката или ИКТ, са непълни, неефективни или просто не съществуват.

С вложените средства в размер на 33,3 милиарда евро (26,3 милиарда евро за транспорт, 5,9 милиарда евро за енергетика, 1,1 милиарда евро за цифрови инфраструктури), новият Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) ще бъде основният инструмент за стратегически инфраструктурни инвестиции на европейско равнище. Той ще спомогне за изграждането на пътища, железопътни линии, електроенергийни мрежи и газопроводи и инфраструктурата и услугите за единния цифров пазар, като осигури ключовата финансова подкрепа, необходима за изграждането на липсващите връзки в инфраструктурните мрежи на Европа, което иначе не би било осъществено.

По-добрите връзки ще увеличат възможностите за бизнес и енергийната сигурност и ще улеснят работата и пътуването. От това ще се възползват както гражданите, така и предприятията във всички държави членки. В областта на транспорта Механизмът за свързване на Европа ще спомогне за осъществяването на новата и отдавна очаквана политика в областта на транспортната инфраструктура, при която девет основни коридора ще образуват транспортния гръбнак на единния пазар в Европа и ще преобразуват коренно връзките между Изтока и Запада.

В областта на енергийната инфраструктура Механизмът за свързване на Европа е от съществено значение за постигането на основните цели на енергийната политика, енергията на достъпни цени за всички потребители, сигурността на доставките и устойчивостта. МСЕ заедно с решенията за ускоряване на издаването на разрешения и регулаторните стимули, въведени с новия регламент за трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E), сега радикално ще подобри инвестиционния климат за тези проекти. МСЕ е и първата програма за инвестиции на равнище ЕС в широколентовите мрежи и инфраструктурите за цифрови услуги, за да се превърне в реалност единният цифров пазар

Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014—2020 г. позволява на Европейския съюз да инвестира до 960 милиарда евро за поети задължения (1,00 % от БНД на ЕС) и 908,4 милиарда евро за плащания (0,95 % от БНД на ЕС). Инструментите за непредвидени обстоятелства (като резервът за спешна помощ, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, фондът „Солидарност“ и Инструментът за гъвкавост) и Европейският фонд за развитие се намират извън тавана на МФР. Ако се задействат напълно, те представляват допълнителни 36,8 милиарда евро (или 0,04 % от БНД на ЕС). В бюджетната рамка на ЕС за 2014—2020 г. се определят приоритети за разходите, насочени към устойчив растеж, работни места и конкурентоспособност в съответствие със стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“. Например в сравнение със сегашната рамка функция 1a (Конкурентоспособност за растеж и заетост) се увеличава от 91,5 милиарда евро (9,2% от бюджета) на 125,6 милиарда евро (13,1% от бюджета)1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *