post

Министерството на икономиката и енергетиката обяви обществена поръчка за проектиране и надзор на трасето на газовата връзка “България – Сърбия”  на наша територия.

Победителят в търга ще трябва да изготви техническия проект на газопровода, да осъществи надзора и консултанските дейности по проекта.

Компанията ще трябва да подготви подробен устройствен план на територията, да организира процедурите по отчуждаването на имотите и да изработи план за управлението на околната среда по време на строителството и експлоатацията на газопровода.

Тя ще трябва да предостави и експертна помощ на министерството при подготовката и провеждането на процедурата за строителството на газопровода.

Крайният срок за подаване на оферти е 6 януари 2014 година. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер на 26 700 лева.

Кандидатите трябва да представят годишен финансов отчет за приходите и разходите на фирмата за последните три години. Участниците трябва да имат оборот не по-малко от 1 000 000 лв. за услуги, сходни с предмета на поръчката.

Те трябва да са изпълнили през последните 3 г. минимум един договор за изработване на ПУП и инвестиционен проект за преносни проводи и съоръжения към тях в областта на газоснабдяването.

Победителят в конкурса ще получи 2.67 млн. лв., осигурени по оперативна програма “Конкурентоспособност”.

Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *