post

Недобра координация на дейностите и формите на комуникация между екипите на проектите и местните власти, които са част от цялостния процес на деинституционализация липса на финансов механизъм, който да гарантира пренасочване на средствата от съществуващите специализрани институции към новите услуги, развивани по проектите, липса на целеви мерки за развиване на интегрирани услуги за широка превенция на изоставянето и неглижирането на децата. Това са част от нерешените въпроси, отразени в Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за периода от 1 юли 2012 г. до 30 юни 2013 г. На вчерашноти си заседание Министерският съвет одобри внесения от вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева документ.

Сред неглижираните проблеми е липса на законодателните промени, които да отговарят на променените модели на грижа за децата.

Основните препоръки, отправени в Мониторинговия доклад са:

– в предстоящия програмен период на оперативните програми ясно да бъдат заложени схеми, осигуряващи непрекъсваемост на процеса, като продължат и надградят вече стартиралите етапи на закриване на институциите и обезпечаване на издръжката на новите услуги, както и привличане на квалифицирани специалисти;

– изграждане на интегрирана база данни между проектите за оценените потребности, разкриването на новите услуги и тяхната ефективност;

– изработване на механизъм за прехвърляне на средствата в националния бюджет от институционална грижа към устойчивост на новите услуги;

– облекчаване на процедурите за кандидатстване и изпълнение на проекти с европейско и национално финансиране, свързани с услугите за деца и семейства в риск, както и въвличане на граждански организации в новия планов период 2014-2020, особено по темата деинституционализация;

– периодична външна оценка на въздействието на проектите от гледна точка на реалния ефект върху потребителите, персонала и общността, удовлетворяване на съществуващите нужди, реално „затваряне на входа“ към институционална грижа и въздействие върху общностите.

Договорените до момента средства за деинституционализация на грижата за децата по линия на структурните фондове на ЕС възлизат на 132,165 млн. лв. Към настоящия момент се изпълняват пет основни проекта, към които функционират съответните технически звена за управление – „Детство за всички“, „ПОСОКА – семейство“, „И аз имам семейство“, „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане и повишаване качеството и ефективността на социалната работа“, „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“.

Мониторинговият доклад съдържа информация и за подкрепящи дейности от неправителствени организации в рамките на цялостния процес на деинституционализация, съвместни инициативи и наблюдения, дискусии и дебати по отношение на спорни етапи от процеса, които ще допринесат за качествено реализиране на заложените проекти и политики в Плана за действие. Акцент се поставя върху етапите на изпълнение на всеки един проект, заложен в Плана за действие, неговите изводи, насоки и тенденции. Залегнали са и основните изводи и препоръки за процеса и неговото успешно изпълнение в рамките на стартиралите проекти и реформи в законодателната сфера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *