post

Създаване на благоприятна среда за живеене, защита собствеността на гражданите, „зелена светлина“ за инвестиционните проекти, прозрачност при обществените поръчки. Това е записано като основен приоритет в работата на Министерство на инвестиционното проектиране, съобщиха от ведомството.

Сред законовите инициативите в помощ на инвеститорите са промени в закона за публично-частното партньорство, които да облекчат инвеститорите, гарантиране на прозрачност при обществените поръчки, както и намаляване на регулаторната тежест в инвестиционния процес чрез законодателни промени под формата на „Единен кодекс за строителство“. Предстоят промени и в Закона за устройство на територията.

От МИП обещават съдействие на местното самоуправление и местната администрация при изработване и одобряване на общи устройствени планове и усвояването на европейски средства. С 6 млн. лв. ще се финансира изработването на общи устройствени планове на общините. Към момента около една трета от 264-те общини у нас имат такива планове. Повечето от УП се нуждаят от малко средства за завършване, финансирането приоритетно ще се насочи към тях, се казва в съобщение на министерството. В плановете влиза и създаване на „банка“ от социално значими проекти.

Ускоряване на дейността по създаване и поддържане на кадастралните карти и регистри, което гарантира и защитава собствеността на гражданите,  е друг приоритет на новото министерство. В краткосрочен план ведомството ще се фокусира върху изготвянето на кадастрални карти за територията на цялата страна, за което има заделени 10 млн. лв.  Към Агенцията по геодезия и кадастър ще се създаде електронен регистър и цифров архив на съществуващите географски, картографски и кадастрални данни. Ще се разработи и специализиран софтуер за управление на процеса – т. нар. “смарт” технологии (Smart Geospatial Technologies) за интегрирано събиране, натрупване, архивиране и обработка на данни на цифровия архив на Геокартфонда.

През 2014 г. ще започне създаването на кадастрална карта за последните осем района на София (Слатина, Подуяне, Илинден, Изгрев, Красно село, Възраждане, Лозенец и Триадица), както и за землищата на 13 общински центрове и за други 27 населени места.

От ведомството на Иван Данов обещават и нови стандарти в проектирането и строителството. Планира се въвеждането на нов стандарт в проектирането – т.нар 3D building info models, който намалява грешките в проектирането. Ще бъде завишен и контрола по законосъобразността на разрешеното и извършвано строителство, облекчаване на процедурите по получаване на разрешение за строителство на сгради Г-6 категория.

Сред въпросите, които предстоят да бъдат решени е и налагането на съвъвременен подход в жилищната политика. За целта ще бъде изработена цялостна концепция на жилищната политика на страната и дългосрочен план за реализация. Предстои изработването на нов “Жилищен кодекс” и ЗУТ.

От МИП планират и създаване на фонд от сглобяеми жилища, които да бъдат лесни за транспортиране при аварии или природни бедствия.

Като друг проритет от ведомството посочват управление на качеството на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса. Предстои и оптимизиране на процесите и непрекъснато повишаване на квалификацията на служителите на министерството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *