post

При започването на строителни обекти вече няма да бъде необходимо задължителното в момента присъствие на чиновник от общината. Това предвиждат промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), предложени от Министерството на инвестиционното проектиране (МИП).

Измененията са публикувани в портала за обществени консултации на Министерски съвет, където ще очакват коментари и мнения от граждани и специалисти до 28 февруари.

Според промените първата копка на даден строителен обект вече ще се провежда със задължителното присъствие на консултанта (надзорник), техническия ръководител, възложителя, строителя и геодезиста на проекта. Отпада изискването за присъствие на общински чиновник, защото така се дублират функциите на лицензирания геодезист и на строителя, изисква се допълнително администриране и събиране на такса, което ненужно забавя началото на строителния процес.

Целите на предлаганите промени са свързани с намаляване регулаторната тежест в областта на инвестиционното проектиране и строителството, като включват редица мерки за усъвършенстване и оптимизиране на процедурите, свързани с инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, включително съкращаване на сроковете за тези процедури.

Въвеждат се единни стандарти за някои процедури чрез Наредба на министъра на инвестиционното проектиране, като например издаване на  разрешение за поставяне на преместваеми обекти, което по досегашния ред е било определяно чрез наредби на общинските съвети за всяка една община.

Предлагат се изменения, с които се цели облекчаване на административните пречки пред бизнеса и гражданите, включително и намаляване на финансовата тежест, например редуциране на таксите за презаверяване на разрешение за строеж, разбира се при гарантирана защита и на обществения интерес.

С предлаганите изменения се дава възможност за облекчаване реда и намаляване на сроковете при преустройство на помещения и обекти за нежилищни нужди в заварена жилищна сграда, като същият ред се въвежда и при преустройство на помещения и обекти за нежилищни нужди в нежилищна сграда. Този случай досега не е бил уреден в Закона за устройство на територията, но неговото уреждане е все-по належащо предвид често променящите се функции на обществените сгради.

Постига се унифициране на процедурите за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти чрез единна наредба на министъра на инвестиционното проектиране, като се прекратява практиката, редът за поставяне да бъде определян чрез Наредба на общинския съвет за всяка отделна община.

Правят се изменения и допълнения, свързани с разрешенията за изработване на ПУП и тяхното разгласяване. Предвижда се двукратно съкращаване на срока от 30 дни на 14 дни и намаляване на финансовите разходи за администрацията.

Предвиждат се изменения и допълнения с цел оптимизиране на процедурите по обявяване на ПУП. Проектите за Подробни Устройствени Планове за част от населено място се съобщават на всички заинтересовани лица, за което в някои случаи няма физическа възможност. Все още липсва имотен регистър, кадастралният регистър е непълен и неточен, адресите са неизвестни, има починали лица или лица, пребиваващи в чужбина. Това на практика спира за неопределено време устройствената процедура. Изменението дава алтернатива и създава възможност за изпълнение на процедурата в обозримо време и съкращаване на сроковете.

Правят се изменения и допълнения, свързани с взаимната съгласуваност на отделните части на инвестиционния проект. Изискването всички проектанти на отделните части на проекта да съгласуват с оригинален подпис всички графични и текстови материали затруднява проектирането и ги поставя в позиция да съгласуват и съответно да поемат отговорност за специфични технически изчисления, чертежи и текстови разработки, по които те нямат компетентност и което се явява ненужно. Ефектът е облекчаване и съкращаване на процеса и времето на проектиране, опростяване на взаимната съгласуваност.

Въвеждат се и изменения при издаването на визи за проектиране. Визата по чл. 140 ,ал.3 от ЗУТ се издава въз основа на мотивирано предложение в графичен вид на Възложителите и по тяхно лично заявление в писмен вид и/или с представено нотариално заверено съгласие от всички заинтересовани лица. Поради това процедурата по съобщаване и изчакване на допълнителен срок от 14 дни, в случай, че не се засягат други заинтересовани лица е нецелесъобразна. Постига се опростяване на процедурата и съкращаване на сроковете.

Чрез предлаганите промени се постановява задължителна минимална квота на представители на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България при избора на главни архитекти в общините и в районите на Столичната община и на градовете с районно деление. Чрез по-активно привличане на браншовите организации се гарантират професионалните качества, квалификация и опит на главните архитекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *