post

Правителството взе решение да се ускори процесът на паспортизация на водните обекти. Решението е въз основа на препоръки в Доклад за извършен пролетен и есенен мониторинг през 2013г. за предотвратяване или ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите и създаване на междуведомствена работна група с цел осигуряване на живота и здравето на населението, опазване на околната среда и имуществото.

Сред препоръките са да се предвидят в Устройствените планове дългосрочни мерки за намаляване на риска от наводнения; да се осигури финансиране, допълнителен персонал и обновяване на наличната техника за целогодишно почистване на Дунавските диги и диги на вътрешни реки. Ще се създаде и междуведомствена работна група, която да извърши преглед на нормативната уредба и да предложи промени в нея, включително създаването на единен национален контролен орган – за да има по- ефикасен контрол по техническото състояние на водно стопанските системи  и хидротехническите съоръжения.

Проверено е техническото състояние и аварийното планиране на 2330 броя хидротехнически съоръжения, като някои са проверявани и по два пъти. Съставени са 753 протокола през пролетта и още 868 протокола през есента, в които са дадени предписания по техническото състояние и аварийното планиране на водните обекти, обяви на пресконференция министърът на околната среда и водите Искра Михайлова след правителственото заседание. Тя обобщи резултатите и изводите в приетия

„Убедени сме, че подобряването на координацията и създаването на тази междуведомствена група ще ни позволи да преодолеем някои от констатираните слабости в мониторинга. Мобилизирани сме да изпълним ангажиментите си като за това има финансиране и по европейски проекти и програми“, каза Михайлова. Тя добави, че всяко министерство, в рамките на компетенциите си, ще се включи за подобряване на координацията за извършване на всички необходими превантивни дейности и за гарантиране на сигурността на околната среда и на населението.

Министър Михайлова отбеляза, че комплексните и значими язовири по смисъла на Закона за водите с много малки изключения са в изправно техническо състояние и могат да се експлоатират без ограничение. Броят на язовирите, стопанисвани и експлоатирани от Напоителни системи ЕАД към Министерство на земеделието и храните, които са в изправно състояние и могат да се експлоатират без ограничения е намалял с 6%.  Основната причина за това е липсата на финансов ресурс и липсата на инвестиции в подобряване на инфраструктурата. Налага се общият извод, че на общините е изключително трудно да поддържат язовирите – общинска собственост в изправно техническо състояние поради недостиг на финансови средства, липса на специалисти и на хора, които да извършват оценка на състоянието на техническата инфраструктура на язовирите.

Министърът каза още, че броят на язовирите в предаварийно състояние  – основно малки язовири за напояване, нараства за 2013г. Констатирани са проблеми в 68 язовира. Не се поддържат локални системи за оповестяване на населението в застрашените населени места. Не е довършен процесът с паспортизацията. Установени са участъци от диги, които са извън населението места в неизправно състояние. „Повечето от предписанията, дадени от междуведомствените комисии по време на пролетния и есенния мониторинг, не се изпълняват от частните собственици – концесионери на някои от съоръженията“, добави Михайлова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *