post

Депутатите гласуваха на второ четене текстове от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Целта на промените е да намалят административната тежест и  субективизма при оценяването, както и да повишат капацитета на администрациите, прилагащи закона.

Това ще стане в две посоки: чрез повишаване на правомощията, но и на отговорностите на Агенцията за обществени поръчки и чрез обезпечаване и гарантиране на професионалната специализирана експертиза, необходима на възложителите при подготовката на предложенията и при оценката на офертите.

При възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лева възложителите включват като член на комисията поне един външен експерт

В някои случаи изборът на външен експерт ще става чрез жребий, в който ще се включват всички експерти с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият се организира от агенцията по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

„Не бива да се надценяват външните експерти. Тяхната независимост много често е под въпрос. Най-големият въпрос е пред кого носят отговорност? Добър вариант би било външните експерти да носят отговорност към гилдиите”, коментира депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *