post

Най-важната мярка за насърчаване на аутсорсинг-сектора, на която министерството на икономиката и енергетиката се фокусира е образователният процес, тъй като държавата трябва да създаде кадровия потенциал, който да работи в сектора. Това каза зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров на Първата годишна аутсорсинг конференция “Как България да се превърне във водеща аутсорсинг дестинация”.

Той подчерта, че секторът е изключително важен за развитието на икономиката ни, тъй като над 90% от неговия резултат е експортноориентиран. За отворена икономика като България това е много важно,тъй като миналата година основните положителни резултати в държавата ни бяха отчетени в експортния ръст от 8% спрямо 2012 г. Надявам се и 2014 година основно експортът да бъде секторът, в който всички икономически сектори да успеят да реализират своите стоки и услуги и да допринесат за растежа на икономиката ни, каза още зам.-министър Димитров.

​В момента 6% от брутния вътрешен продукт на страната е генериран от IT-софтуер и телекомуникационните услуги като 3% от тях се падат на бизнес процесите при аутсорсване. Очаква се 20% растеж през 2014 г. Ние ще подкрепим сектора, основно в областта на образованието на кадрите, като с трите асоциации, формиращи ITC-сектора, можем да направим публично-частно партньорство, в което да създадем съвместни програми за обучение и допълнителна квалификация. В тях освен езиковата квалификация младите кадри ще придобият и уменията, които са им необходими, за да упражняват професията в аутсорсването на бизнес процесите. В този аспект усилията на държавата ще бъдат насочени основно да създаде бизнес-средата, в която всички предприемачи и бизнес-инвеститори биха могли да работят. Данъчната система не е променяна от 2007 г. насам, т.е. тя е предвидима, не се очакват резки промени, а тъй като услугите са 90 до 100% експортноориентирани и специализирани, то те са конкурентноспособни и не се влияят от вътрешните тенденции. За това ние разглеждаме този икономически сектор като приоритетен за експорта на страната.Активната подкрепа от страна на държавата се свежда основно до предвидима и стабилна бизнес среда.

​Два от отраслите, които са засегнати приоритетно за подкрепа от страна на правителството са в областта на научните изследвания и развитието, както в hi-tec услугите и иновациите, към които спада и секторът за аутсорсване на бизнес процесите, поясни зам.-министър Димитров.

​През всяка от последните 15 години нараства доверието на различните големи фирми, които аутсорсват бизнес услуги и желанието им да изберат България като аутсорсинг дестинация. Тенденцията е постоянна, устойчива със среден темп за последните години 30%. Очакванията за 2014-2015 г. са около 22%. Секторът създава възможност за решаване на големия проблем с младежката безработица и осигуряване на работни места, за удвояване или утрояване на специалистите в тази област. Това е може би единствения отрасъл в българската икономика, в който няма безработица. Всеки квалифициран кадър, отговарящ на условията за упражняване дейността по аутсорсване на бизнес процеси или в областта на софтуерните продукти и тяхното развитие, намира реализацията си на пазара, каза още зам.-министър Димитров.

​България е на 3-то място в света по брой на сертифицирани софтуерни инженери и специалисти в IT-индустрията и е на 1-во място по отношение на брой IT-специалисти на глава от населението. Страната ни е втора в Европа и пета в света в класацията за най-привлекателна дестинация за аутсорсване на услуги. Класацията се базира на индекси като разходите за извършване на услуги, нивото на умения по отношение на хората, които са заети и общ индекс свързан с бизнес-средата, даващата възможност за развитие на отрасъла. В България заплатите в сектора средно са с около 2,5 пъти по-големи отколкото в банковия и в момента това е най-атрактивния сектор за реализация на младите специалисти.

​Наша нова инициатива за интернационализация на бизнеса в ICT-сектора е включването ни в електронна платформа, създадена по инициативата на банките за развитие на Франция и на Германия. Тя ще позволи виртуалната интернационализация и представяне на българския бизнес от ИКТ сектора. Тази платформа ще даде възможност на бизнеса да се рекламира, да показва възможностите си пред потенциалните партньори и да заинтригува инвеститорите 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието, заключи зам.-министър Димитров.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *