post

Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г. Със стратегията се изпълнява едно от предварителните условия, поставени от Европейската комисия за подписване на Споразумението за партньорство, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за новия програмен период. Тя е съгласувана със службите на ЕК, от които основна подкрепа е оказана от Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги”.

В стратегията са обхванати мерки в пет области на въздействие – законодателство, практика по прилагане на законодателството, публичност и прозрачност на обществените поръчки, укрепване на административния капацитет и професионализма в сектора, контролна система.

Основните мерки в областта на законодателството включват приемане на нова правна рамка – нов рамков Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и подзаконова нормативна уредба, с която ще се осигури неговото прилагане. Със закона ще се въведат изискванията на приетите наскоро европейски директиви в областта.

За установяване на законосъобразна практика са включени две групи мерки – такива, които засягат действащото законодателство, и други, насочени към установяване на правилно разбиране и прилагане на новата правна рамка. Предвидено е изготвяне на нови и актуализиране на вече издадени методически насоки и указания на Агенцията за обществени поръчки (АОП). Ще се издадат и няколко практически ръководства – за проследяване стъпка по стъпка на реда за провеждане на някои от основните процедури; за разясняване разпоредбите на новия закон; за правилата и спецификите при възлагане на „зелени“ поръчки. В дългосрочен план е включен и мониторинг на практиката и актуализиране при необходимост на издадените ръководства и насоки.

В областта на публичността и прозрачността ще има избор и поетапно въвеждане на национален модел за изцяло електронно възлагане на поръчки.

За укрепване на административния капацитет в сектора има няколко групи мерки, с които се цели установяване на устойчив и компетентен административен състав при основните участници във възлагателния процес. Част от мерките предвиждат провеждане на различни форми на обучения с цел повишаване знанията и уменията на лицата, пряко ангажирани в този процес. Те обхващат както обучения за персонала на възложителите, така и за органите с правомощия в сферите на методологията, контрола и обжалването.

Мерките по отношение на контролната система са насочени към създаване на механизми за по-ефективно сътрудничество и взаимодействие между органите с такива правомощия, оптимизиране на административните санкции и на реда за обжалване. Предвидено е разработване на общо ръководство за унифициране на последващия контрол и на единна система с индикатори за периодично отчитане на нарушенията и наложените административни наказания.

В изпълнение на препоръките на Комисията ще се разшири обхватът на предварителния контрол, осъществяван от АОП в три направления – по отношение на техническите спецификации на поръчките; проверяване на поръчки на по-ниски прагове на случаен принцип и контрол върху някои от изключенията от приложното поле на ЗОП.

Стратегията съдържа план за изпълнение на мерките и дейностите, в който са определени конкретните срокове и отговорните институции.

Изпълнението на мерките и постигането на набелязаните цели се очаква да доведе до развитие и усъвършенстване на правната и институционалната рамка в областта на обществените поръчки, повишаване публичността и прозрачността при тяхното възлагане и установяване на законосъобразна практика. Като краен резултат от изпълнението на стратегията се очаква да нарасне ефективността при разходването на публични средства, в това число и по линия на европейските фондове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *