post

Новите регулации за потребителските кредити са факт от днес. С промените в Закона за потребителския кредит банките вече ще могат да променят едностранно лихвите само в случаите, когато в договора изрично е предвидена възможност за намаляване или увеличаване на разхода по кредита.

Отменя се и събирането на такси и комисиони за усвояване и управление на кредита. На заемодателите се дава възможност единствено да събират такси и комисиони за допълнителни услуги, свързани с потребителския кредит, като не може да събира повече от веднъж такса за едно и също действие.

Заемите до 400 лева вече също подлежат на регулация, като по този начин действието на закона вече обхваща и фирмите за бързи кредити.

Договорът за потребителски кредит трябва да се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на договора се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12, в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора. Така се премахва дребният шрифт от договорите за кредитиране, информира Дарик.

Въвежда се максимално допустим годишен процент на разходи /ГПР/ по потребителските кредити, който не може да бъде по-висок от петкратния размер на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута. Тази лихва се определя от основния лихвен процент на БНБ плюс надбавка от 10 процентни пункта. Т.е. към момента ГПР по потребителските кредити не може да надвишава 50.15%, тъй като основния лихвен процент на БНБ е 0.03%. В ГПР се включват договорената лихва и дължимите такси и комисионни към банките.

Таксата за предсрочно погасяване беше ограничена до най-много 1% от отпусната сума и то само ако рефинансирането се извърши през първата година след взимането на кредита. След изтичането на първите 12 месеца, банката няма право да начислява такава такса.

С измененията в закона, при кредитите с променлива лихва, фиксираната надбавка не може да се променя едностранно от заемодателя за целия срок на кредита.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *