post

Страната ни ще си сътрудничи по три програми за транснационално сътрудничество в новият планови период 2014-2020 г с няколко страни-членки в ЕС, предимно на Балканите и в Източна Европа. Това реши на днешното си заседание служебният кабинет.

Първата от програмите е ИНТЕРАКТ III. Нейната основна цел е да насърчава обмяната на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество.

Целевите групи на програмата са ръководители и служители, работещи по програми за териториално сътрудничество, включително по програми, които се изпълняват по външните граници на Европейски съюз, национални и регионални заинтересовани страни, както и заинтересовани страни в целия

В програмата основно се включват четири децентрализирани звена – във Виена (Австрия), Турку (Финландия), Валенсия (Испания) и Виборг (Дания).

Общият бюджет на програмата е 46 344 220 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) са 39 392 587 евро. Националният принос на България към програмата е в размер на 117 132 евро, разпределен на седем годишни вноски.

Втората програма е „Дунав”. Тя включва Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и страните-кандидатки за членство Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора, както и три области от територията на Украйна.

Програмата „Дунав“ ще се финансира от ЕФРР с 202 095 405 евро, 19 800 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ и от Европейския фонд за добросъседство (ЕИД).

Третата програма е „Балкани-Средиземно море”. Нейната основна цел е използването на споделените териториални предимства и подпомагане на интегрираното териториално развитие и сътрудничество за повишена конкурентоспособност и устойчиво развитие на балканско-средиземноморския регион.

В нея влизат Гърция, Кипър и България, както и две страни-кандидатки – Албания и Република Македония. Изпълнението й ще се финансира от ЕФРР с 28 330 108 евро и с 5 126 138 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *