post

Проектът на промени в Закона за електронното управление е публикуван за обществено обсъждане, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Мотивирани предложения могат да бъдат изпращани в продължение на 14 дни.

Проектът е представен и одобрен от Съвета за електронно управление, който се председателства от вицепремиера Екатерина Захариева.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление отразява необходимостта от промени в уредбата, породена от динамиката в областта на електронното управление, развитие на информационните технологии, поетите ангажименти на България за оперативна съвместимост с електронни системи на други държави, проучените добри практики и отчетените  трудности при прилагане на закона.

При изготвянето на предложения проект са отчетени резултатите и от извършения сравнително-правен анализ на свързаното с електронно управление законодателство на държави-членки на ЕС и проучване на добри практики в областта на електронното управление, в рамките на проекта “Развитие на административното обслужване по електронен път”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”. В резултат на проучването, което включва държавите Австрия, Англия, Естония, Испания и др., бяха определени основните институти, необходими за създаването на модел на електронно управление, което направи възможно локализиране на проблемите в настоящата правна уредба в тази насока.

С настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление се цели гарантиране на синхрон в работата на институциите в областта на електронното управление чрез осигуряване на интеграция между информационните им системи. Предложено е приемането на стратегически документи в тази област да е на най-високо ниво, а именно от Министерския съвет. Националната стратегия е основа за създаване на политики на информационните ресурси, лицензионни политики  и политики за мрежова и информационна сигурност на административните органи, свързани с изграждането и функционирането на електронното управление.

Предлага се актуализация на правомощията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията с оглед координация и контрол при използване на информационните и финансови ресурси. Така ще се осигури много по-високо ниво на ефективност на управлението чрез всеобхватно повишаване на ефективността на процесите в администрацията, както и облекчаване на процесите при взаимодействията между администрация, служители, граждани, бизнес, чрез използването на е-услуги.

В законопроекта подробно се изброяват правомощията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на мрежовата и информационна сигурност с оглед провеждане на единна национална политика в тази насока. Мрежовата и информационната сигурност е един от трите стълба на киберсигурността, което поставя действията в това отношение с много висок приоритет. Осигуряване на високо ниво на киберсигурност е акцент в националната сигурност, като част от сигурността на Европейския съюз. В тази насока се формулира ролята на  Националният център за реакция при инциденти в мрежовата и информационната сигурност  като административно звено в Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. Националният център за реакция при инциденти в мрежовата и информационната сигурност подпомага административните органи при извършването на дейности за намаляване рисковете от инциденти в мрежовата и информационната сигурност и при преодоляване на последиците от инциденти, свързани с изграждането и функционирането на електронното управление. В същото време се поставят изисквания към отговорностите на всеки ръководител на административна структура за повишаване нивото на мрежовата и информационна сигурност.

Целта е да се предостави на следващото правителство и парламент един консенсусен проект на промени в Закона за електронното управление, в който ще са намерили отражение предложенията на всички заинтересовани страни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *