post

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-министъра на регионалното развитие за класиране на участниците и определяне на изпълнител на програмата за енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма „Регионално разивите“ (ОПРР).

Отменения търг се отнася за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен, съобщи econ.bg.

Проучването установило, че жалбоподателят „Кънстракшън груп“ ЕООД е отстранен незаконосъобразно от процедурата, на основание неподписване на ценовата оферта на обозначеното за това място.

От КЗК обясняват, че в документацията за участие не е предвидено изрично изискване за подписване и подпечатване на всяка страница на ценовото предложение на участниците. Видно от представената от жалбоподателя оферта, в плик № 3 от нея участникът е представил попълнено по съответния образец ценово предложение, всяка страница на което е подписана и подпечатана от представителя на дружеството.

В тази връзка КЗК намира, че е налице съгласие с предвидените в образеца условия и спазване на посочените изисквания за формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, включени в предмета на обществената поръчка по обжалваната обособена позиция № 3.

КЗК счита, че заключението на комисията, че само и единствено подписът, положен на изрично указаното за това място, може да изпълни ролята на изрично изразено и обвързващо волеизявление за офертно предложение от страна на участника и обратно – неполагането на подпис на изрично обозначеното за това място – липса на воля за офериране на определена цена, е формален и несъстоятелен, а самото отстраняване на офертата на жалбоподателя от процедурата на това основание – за незаконосъобразно.

КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *