post

Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Документът определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС през програмния период.

Програмата поставя акцент върху изграждане на ВиК инфраструктура и устойчиво управление на водния сектор, постигане на съответствие с йерархията при управлението на битовите отпадъци, подпомагане изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000, превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на атмосферния въздух. Приоритетите за финансиране съответстват на целите на Стратегия „Европа 2020”, както и на основните национални и европейски стратегически междусекторни и секторни документи, и отчитат коментарите на Европейската комисия.

Общият бюджет на ОПОС е 1 770 381 342 евро, в т. ч. европейско съфинансиране в размер на 1 504 824 141 евро и 265 557 201 евро от националния бюджет.

Средствата ще бъдат разпределени между приоритетните оси както следва: „Води”- 1 216 млн. евро, „Отпадъци” – 268 млн. евро, „Натура 2000 и биоразнообразие” – 101 млн. евро, „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища” – 78 млн. евро, „Подобряване качеството на атмосферния въздух” – 58 млн. евро, „Техническа помощ” – 47 млн. евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *