post

Народното събрание одобри на първо четене ЗИД на Закона за пътищата. В предвиденото изменение ремонтът, изграждането и поддържането на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии с население до 100 000 души ще става по договореност между АПИ и общините, предаде агенция Фокус.

Към днешна дата републиканските пътища, преминаващи през населените места, които са от първостепенно стопанско значение за населението на територията на Република България, са с дължина 20 000 км. През урбанизирани територии преминават общо 3 886 км, а от тях 3 642 км са в границите на населени места с население до 100 000 жители. С предложеното изменение в текста на чл. 30, ал. 3 от Закона за пътищата се предвижда дейностите по изграждането, поддържането, включително зимното, и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии да се осъществяват по взаимна договореност между общините и Агенция „Пътна инфраструктура”, съответно Национална компания “Стратегически инфраструктурни проекти”.

Вносителите посочват, че в действащата към момента уредба, след изменението на Закона за пътищата, обнародвано в „Държавен вестник”, бр. 16 от 2014 г., се усложнява реализирането на основните дейности по зимното поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизирани територии за населените места до 100 000 жители.

Вносителите считат, че синхронизирането на дейностите по поддържането на един и същ пътен участък, съответно в и извън населено място, ще позволи да бъде подобрена координацията и улесни преценката за последователността /приоритета/ за почистването на участъците от републиканската пътна мрежа и проходимостта на улиците за нуждите на градския транспорт.

Така ще бъде избегнато дублиране на ангажиментите, което затруднява извършването на тези дейности. Съвместното поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии от агенцията и общините значително ще повиши качественото и ефективно реализиране на тези дейности, като ще бъдат възстановени ангажиментите на местната власт към републиканската пътна мрежа на територията на общините.

Финансирането на поддържането на републиканските пътища в границите на урбанизирани територии съвместно от агенцията и общините ще доведе до оптимизиране на дейностите по текущ ремонт и снегопочистване. Вносителите отбелязват и липсата на необходимите допълнителни средства по бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”, както и обстоятелството, че съгласно Закона за пътищата винетни такси в полза на агенцията се заплащат само за ползване на републиканските пътища извън населените места. Приходите от винетни такси са основен източник за покриване разходите за ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *