post

Със средствата от продажба на предписани емисионни единици (ПЕЕ) на Република Австрия са реализирани проекти за енергийна ефективност на 77 публични обекта на територията на България на обща стойност 27 445418 лв. Изпълнени са два договора в рамките на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ). Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на съвместен брифинг с Н.Пр. Роланд Хаузер, посланик на Република Австрия.

В резултат от тръжните процедури се яви икономия и след преговори между двете страни е постигнато споразумение българската страна да използва за изпълнението на допълнителни проекти още 4 млн. лв. В тази връзка министър Василева заяви, че в Закона за държавния бюджет за 2015 г. е предвидено използването на част от приходите от ранни търгове по Европейската схема за търговия с емисии в размер на 13 млн. лв., реализирани през 2012 г.

Националната схема за зелени инвестиции и съответните два договора за продажба на ПЕЕ между Република България и Република Австрия се изпълняват в съответствие с член 17 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН за ограничаване изменението на климата. Средствата от постъпленията от продажбата на ПЕЕ се управляват от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) преимуществено за проекти за подобряване на енергийната ефективност на публични обекти.

Цялата  програма е социално ориентирана тъй като ремонтираните обекти са: 32 учебни заведения, 28 детски градини, 9 културни и социални организации, 5 медицински заведения и едва 3 административни сгради.

Изпълнените ремонтни дейности по НСЗИ водят до намаляване на енергопотреблението в публичните обекти и съответно към намаляване на емисиите на парникови газове – общо за програмата 448 105.80 тСО2/екв.

Общо годишните спестявания от намалено потребление на енергия за обектите от цялата програма, според енергийните обследвания, са около 4 милиона лева. Извършените ремонтни дейност са допринесли за създаването на работни места. В резултат на всичко това в българските семейства са се влели над 5 500 000 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *