post

Просрочените задължения на бизнеса към служителите са в размер на 2 млрд. лв, става ясно от анализ на Българската стопанска камара (БСК) към 2013 г. Данъчноосигурителните задължения на фирмите са 5 млрд. лв. Въпреки, че дълговете на предприятията продължават да нарастват, темповете са по-бавни от тези в разгара на кризата, отбеляза зам.-председателят на камарата Камен Колев. По думите му през 2013 г. е отчетена дефлация в рамките на 1,6%, което увеличава и реалната задлъжнялост.

Най-големи просрочени задължения имат фирмите от машиностроенето, производството на превозни средства, дървен материал и хартия.

Данните показват още, че през 2013 г. фирмите получават по-малко пари за продукцията си, но дълговете им не променят стойността си. Така от 2010 г. досега те са се увеличили с над 8% и достигат над 173 млрд. лв. За сравнение през 2010 г. те са били в размер на 158 млрд. лв. В последните години обаче се наблюдава леко подобрение – през 2009 г. на 1 лев приходи има 1,57 лв. задължения, а през 2013 година задължението вече е 1,38 лв. на 1 лев приходи от продажби.

Най-голям дял заемат междуфирмените задължения – 117 млрд. лв., което представлява 68% от всички задължения на нефинансовите предприятия. Към банки и други финансови дружества фирмите дължат 46,9 млрд. лв. или 28% от всички задължения, информира econ.bg.

Спрямо 2012 г. задълженията към финансови предприятия намаляват с 1,6 млрд. лв. Според камарата това се дължи основно на намаляването на инвестиционната активност, тъй като спадът спрямо предходни периоди е основно по отношение на дългосрочните, инвестиционни кредити.

Най-сериозен ръст на просрочени задължения имат фирмите в машиностроенето (с близо една трета), в производство на превозни средства, дървен материал и хартия, търговия, туризъм, енергетика, рециклиране.

Според БСК дълговете към банките намаляват, за сметка на задлъжнялостта между свързани фирми. Причина според бизнеса е трудният достъп до кредитиране от финансови институции.

От камарата отчитат, че се запазва високо нивото на необслужваните кредити. Дефлационните процеси също ще съдействат за повишаване на задлъжнялостта. Работодателите препоръчаха да се улесни достъпа до правосъдие и да се ускорят процедурите по обявяване в несъстоятелност.

Докладът на БСК разглежда и задълженията към бизнеса. Според данните през 2013 г. държавата и общините са натрупали 277 млн. лв. просрочени дългове към фирмите. От тях 108 млн. лева са просрочените вземания на бизнеса от държавата, а останалите са на местните администрации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *