post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публкува на интернет страницата си проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Целта на изготвения законопроект е да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, като се регламентира облекчена процедура за създаването й за неурбанизираните /земеделски/ територии.

Предвижда се преобразуване на картата на възстановената собственост на Министерството на земеделието и храните в кадастрална. Това преобразуване ще се извърши от службите по геодезия, картография и кадастър, което ще осигури възможност в кратки срокове и с минимален финансов ресурс да се постигне покриване на голям процент от територията на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. Към този момент е покрита само 18 на сто от България, като след промените ще се даде възможност с облекчена процедура да се достигнат 92% покритие на територията на страната.

Картата на възстановената собственост представлява съвкупност от карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, които веднъж са били подложени на съдебен контрол за законосъобразност на тяхното създаване, поради което се предвижда да не подлежат на обжалване след тяхното преобразуване в кадастрална карта.

Ползи от предложеното бързо създаване на кадастрална карта за неурбанизираната територия са:

– Обслужването на гражданите с кадастрална информация за повече от 90 на сто от територията на страната ще се съсредоточи в един административен орган, което ще доведе до унифициране в предоставянето на услуги с кадастрална информация и заплащането им.

– До одобряването на кадастрална карта обслужването с кадастрална информация за останалите урбанизирани територии ще продължи да се осъществява от неголям брой общински администрации, ще се осигури пълноценна предпоставка за реализиране на заложените в Закона за кадастъра и имотния регистър цели за създаване на единен поземлен регистър, представляващ основа на имотния регистър и стабилитет в гражданския оборот с недвижими имоти;

– Ще се намали финансовият ресурс, необходим за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри;

– Съсредоточаването на кадастралната информация в един административен орган ще даде възможност за по-бързо и облекчено реализиране на големи инвестиционни проекти;

– Създава се процедура за отстраняване на явна фактическа грешка, пренесена в кадастралната карта от картата на възстановената собственост и възможност за обезщетяване на засегнатите собственици;

– Въвежда се използването на скици, подписани с електронен подпис, в нотариалните, съдебни и административни производства.

Втората част на промените е с фокус върху създаване на имотни партиди и реално преминаване от система, базирана на данни за собственик, в система, базирана на данни за имота, уточняват от МРРБ.

С тази промяна се цели реалното обвързване на идентификатора на имота от кадастралната карта с данните за собственост, ипотеки, неговите цялостна история и правно състояние. По този начин, когато някой купува определен имот, ще има пълната история и обследване за него по отношение на собственици и тежести, с което се дава сигурност на сделките с имоти и се избягват евентуални измами.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *