post

Правителството прие промени в устройствените правилници на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и изпълнителните агенции „Морска администрация”, „Автомобилна администрация”, „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и „Проучване и поддържане на река Дунав”, както и в Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, съобщиха от правителственият пресцентър.

Промените са направени във връзка с намаляването на разходи за персонал съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и оптимизиране на функциите и оперативната дейност.

В МТИТС е предвидено дирекция „Информационни технологии и електронно управление” да бъда разделена на две – дирекция „Информационни технологии” и дирекция „Електронно управление”, с което ще се постави акцент върху един от основните приоритети на правителството – електронното управление.

С изменението на устройствеиия правилник на ИА „Морска администрация” ще се постигне децентрализиране на част от дейността и оптимизиране на контрола на трафика и корабите. Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност” ще бъде преместена от София във Варна с две подразделения – в Бургас и в Русе. Това ще подобри процеса по търсене и спасяване във вътрешните водни пътища и борбата със замърсяването на речната околна среда.

За ИА „Автомобилна администрация” е предвидено намаляване на числеността с 10%, което представлява 58 щатни бройки. Без това намаление не е възможно оптимизирането на разходите за персонал в рамките на бюджета на агенцията.

Предвижда се създаване на нови административни звена и преструктуриране на съществуващи в ИА „ЕСМИС”, като се преразпределят функциите между тях поради значително нараснал обем от дейности и задачи. Същевременно се намалява числеността на агенцията с 10% (от 573 щатни бройки на 521 щатни бройки).

 

Предлаганите промени в ИА „Поддържане и проучване на река Дунав“ ще доведат до подобряване и укрепване на административния капацитет, по-висока оперативност и по-ефективно изпълнение на функциите на агенцията при намален числен състав.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *