post

Проектът за Борисовата градина на “Ковачев архитекти” е победителят в конкурса, който определя кой ще прави подробния устройствен план на парка, съобщават от пресцентъра на Столична община.

Този проект е най-консервативният и предвижда максимално съхраняване на Борисовата градина в сегашния й вид, без ново масивно застрояване. На второ място е концепцията на Екип Кали, а на трето – Ситиарх.

Тепърва предстои преработка на самия проект. Сред препоръките на журито е да не се допуска ново строителство в парка, а паркинги да има само в буферните му зони, обясни арх. Пенчо Добрев, шеф на журито пред OFFnews.

Приоритет е решаването на проблема с различната собственост в полза на обществения интерес и запазване функциите на парка, като при възможност Телевизионната кула да стане културна зала за посещения и събития, информира iNews.

Визията предвижда:

Експониране на обявените културни ценности – резерват и дендрариум. Резерватът следва да бъде осигурен с туристически информационен център, а дендрариумът – отворен за посетители с научни и образователни потребности при определен режим на достъп.

– Възстановяване на участъка от дългата ос на градината от езерото с лилиите към паметника.

– Премахване на всички елементи, които влияят негативно върху изявата на културната ценност. Възстановяване на постоянните тоалетни, които са хармонично вписани в средата, поради ситуирането им на места, защитени от дървесни масиви (химическите тоалетни, според нас представляват силни акценти, които са несъвместими с изявата на културната ценност).
– Добавяне или подмяна на елементи и малки архитектурни форми, които да влияят положително върху изявата на ценността чрез стилистична принадлежност към определена оптимална дата, но и съобразени с положителните по-късни намеси.

– Създаване на посетителски информационен център с подземен паркинг за 400 автомобила на мястото на стопански и административни сгради в северозападната паркова територия. Придаване на съвременна и модерна функция на архитектурните обеми в границите на парка, имаща отношение към културната ценност. Комбиниране на информационния център с изложбена зала за музейни и други експозиции (на ежегодни цветни изложби) тематично обвързани с обектите на “Зелената памет” на София.

– Обектите на “Спортна София”, които са с допълващо значение, са причина за намаляване на вегетативните площи в парковата територия, което е в противоречие с предписанията на режим Ткин-Ів и са пречка за изява на основната функция – парковата. Предлагаме поетапното извеждане, което ще доведе до балансирано използване на цялата територия на парка.

Поради голямата им културна значимост, архитектите считат за целесъобразно да се извърши валоризация, за да се прецени имат ли потенциал следните обекти за идентификацията им като единични недвижими културни ценности в границите на груповата културна ценност: Лятна къпалня “Мария Луиза”, Столичен колодрум, Астрономическа обсерватория към СУ “Св. Климент Охридски”, Обелискът на Братската могила, Езерото “Ариана”, Езерото с лилиите, Алпинеумът, Лятната сцена, Водонапорната кула, Историческите оси и направления на алеите.

Сградите на климатичното училище могат да сбъднат амбициозната идея на Г.Николов от 1933г за “декоративно цветарско училище, което да подготвя майстори градинари за цяла България” като модерна база за “зелено училище” в паркова среда.

Възраждане функцията на Лятна къпалня “Мария Луиза” – знаков функционален елемент от парковата територия и уреждането на зона за паркиране на полунива пред къпалнята с възможност за 150 паркоместа.

Едно нетрадиционно решение е предложението за използване трасето на “старата околовръстна” ж.п.линия в участъка от “Хладилника”, през гара “Пионер” с ОУП продължава към източната част на града. Частичното понижаване на трасето е комбинирано с екодукт ( широк озеленен надлез ) осигуряващ естествена връзка, както за пешеходци и велосипедисти, така и за конна езда и фауната обитаваща лесопарковата част.

За свръзване на други части от парка разсечени от вече изградени автомобилни трасета – бул. “Пейо Яворов”, бул.”Драган Цанков”и бул.”Симеоновско шосе” предлагаме изграждане на пешеходни мостове с малък наклон осигуряващи, както достъп за пешеходци, велосипедисти и хора със специфични потребности (инвалиди, възрастни хора, майки с деца в колички), така и възможност за панорамно възприемане на парка и прилежащата му среда от по-различни изгледни точки.

За осигуряване транспортното обслужване на обектите в максимална степен на безконфликтност с натовареното пешеходното движение предлагаме следните промени: Влизането от бул.”Драган Цанков” се измества на юг до пресечката с ул. “Митрополит К.Видински” (за целта съществуващото триклонно кръстовище става четириклонно) с цел пресичане на парка по най-късия път. На същия принцип е обслужването на спортна зала “София” и тенискортовете с вливане и отливане от бул.”Драган Цанков”, източно от Телевизионната Кула.

Предлагаме преобразуване на гара “Пионер” в спортен и културен център и осигуряването на паркинг за 200 автомобила на сегашното трасе на ул.”Никола Габровски”.

“Ковачев архитекти” предлагат следното функционално зониране на територията: Представителна паркова територия – резерват; Спортна зона; Атрактивна паркова територия; Лесопаркова територия разделена на зони със специфични функции; Атракционни зони.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *