post

Правителството одобри на вчерашното си заседание проект на Закон за представителите по индустриална собственост (ЗПИС).

Законът урежда професията представител по индустриална собственост като регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации. Регламентират се редът и условията за придобиване на правоспособност и упражняването на професията в България. Предвидени са разпоредби относно провеждането на обучение и изпит за придобиване на правоспособност, реда и условията за вписване в Регистъра на представителите по индустриална собственост, за имуществената и дисциплинарна отговорност, както и за упражняване на професията в сдружение на представители.

Създава се професионална организация на представителите по индустриална собственост (Камара) и се урежда нейното устройство, организация и дейност. Като единна съсловна организация, която обединява всички представители, Камарата ще осигури по-сериозна позиция на съсловието в работата му с националните и международни органи за закрила на индустриалната собственост, ще гарантира по-добра защита на правата и интересите му.

Законът привежда националната уредба на дейността на представителите по индустриална собственост в съответствие с правото на Европейския съюз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *