post

Европейската комисия одобри проектa „Обход на гр. Габрово – Фаза I”. Проектът се финансира от Кофезионния фонд по Приоритетна ос 2 „Pазвитие на пътната инфраструктура по транс – европейските и основни национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 108 760 244,48 лева.

Фаза I на проекта се състои от четири работни етапа и един етап на проектиране:

етап 1: рехабилитация на път ІІІ-5004 (от км 0 до км 7.67);

етап 2: реконструкция и рехабилитация на път ІІІ-5004 (от км 7.67 до км 10.94);

етап 3: строителни и монтажни работи на път ІІІ-5004 (от км 10.94 до км 16.01);

етап 4: строителни работи по път ІІІ-5004 (от км 16.01 до км 20.12) и етапна връзка до път I-5;

етап 5: изготвяне на идеен проект за тунел под връх Шипка.

Обходният път на гр. Габрово е част от Транс-европейски транспортен коридор №ІХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг.

Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа), Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа);

Фаза 1 от проекта, която се изпълнява през програмен период 2007-2013 г включва следните участъци:

Етап І от км 0+000 до км 7+670, обща дължина – 7,670 км – рехабилитация

Първият етап започва от кръстовището, от което обходният път се отделя от път І-5 В. Търново – Габрово и завършва преди пътен възел “Поповци” на път II-44 Севлиево – Габрово.

Етап ІІ от км 7+670 до км 10+940.74, обща дължина – 3,270 км – рехабилитация и реконструкция

Вторият етап е от пътен възел с път ІІ-44 Севлиево – Габрово до с.Чехлевци (пътно кръстовище с път ІІІ-4404). Трасето на участъка минава западно от кв. Войново и завършва в село Чехлевци.

Етап ІІІ от км 10+940.74 до км 16+010, обща дължина – 5,069 км – ново строителство

Третият етап е от пътно кръстовище с път ІІІ-4404, с. Чехлевци до пътен възел „Дядо Дянко” на град Габрово (път III-5006).

Етап ІV от км 16+010 до км 20+124.50, обща дължина – 4,115 км – ново строителство

Четвъртият етап е от пътен възел „Дядо Дянко” (път III-5006) на град Габрово до кв. Радецки (пътно кръстовище за етапна връзка до път I-5 – Шипченски проход).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *