post

Представители на БФБ-София и Централен депозитар участват в тридневни разговори за евентуално включване на страната ни в инициативата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за създаване на нова институция за търгуване на финансови инструменти – Регионален централен съконтрагент*, съобщиха от БФБ.

В поредица от срещи се обсъждат позициите на всички заинтересовани страни и приносът на подобен проект за развитието на капиталовия пазар като се отчита влиянието му върху разходите за клиринг и сетълмент.

Според ЕВБР няколко са основните ползи от включването на България в проекта. Едната от тях е, че инвеститорите ще имат възможност да търгуват без за тях да възниква риска на насрещната страна по сделката, а оттам и по-малък системен риск за местния финансов пазар. Друга полза е, че местният пазар потенциално би станал по-достъпен за чуждестранни участници и инвеститори, за които сигурността при търговията е водещ фактор. И не на последно място, от регулаторна гледна точка, наличието на централен съконтрагент е необходимо условие при търговията с определени видове инструменти в бъдеще.

„Разговорите, които се провеждат в момента са предварителни и информативни за възможностите, предимствата и рисковете, които ЕБВР вижда от създаването на Регионален централен съконтрагент. Предстои ни да направим задълбочен анализ на ползите от участие в проекта в контекста на разходите за клиринг и сетълмент за крайните клиенти и капиталовите изисквания, приложими към нашите членове”, каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София.

ЕБВР започна работа по проекта в началото на годината като целта е чрез новата институция да се подобри цялостната ефективност и ликвидността на местните капиталови пазари. Идеята е един от четирите одобрени от ЕС Централни съконтрагенти в региона – CCP.A (Австрия), ATHEX Clear (Гърция), Keler (Унгария) и KDPW (Полша) да стане регионален доставчик на клирингови услуги при търговията с инструменти на спот пазара за Централна и Източна Европа.

Сред страните без Централен съконтрагент в региона на ЦИЕ, България е третият най-голям пазар по отношение на обема на търговия с ценни книжа. По данни на Световна банка от 2013 г., ръстът на пазарната капитализация спрямо БВП с всеки 10 процентни пункта води до нарастване приблизително с 2500 евро на БВП на глава от населението.

* Централен съконтрагент е юридическо лице, което посредничи между страните по договори, търгувани на един или повече финансови пазари, действайки като купувач по отношение на всеки продавач и като продавач по отношение на всеки купувач.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *