post

Европейската комисия предложи в цялата еврозона да се въведе схема за гарантиране на банковите депозити и определи допълнителни мерки за намаляване на оставащите рискове в банковия сектор. Мерките са част от предложенията, изложени в доклада за укрепване на икономическия и паричен съюз в ЕС.

Неотдавнашната криза показа, че големите икономически и финансови сътресения могат да отслабят доверието в банковата система. Банковият съюз бе създаден, за да поддържа доверието в участващите банки. Очакванията са една европейска схема за гарантиране на депозитите да укрепи банковия съюз, да подобри защитата на вложителите в банките, да повиши финансовата стабилност и да ограничи още повече връзката между банките и държавния дълг.

Идеята е законодателното предложение на ЕК да гарантира депозитите на гражданите на равнището на еврозоната.

„Завършването на банковия съюз е от ключово значение за постигането на устойчив и проспериращ икономически и паричен съюз. Предложението на ЕК за европейска схема за гарантиране на депозитите се опира на националните схеми за гарантиране на депозитите. Схемата ще бъде достъпна само ако съвместно договорените правила се спазват изцяло. В същото време трябва да предприемем допълнителни мерки за намаляване на рисковете в банковата система. Трябва да отслабим връзката между банките и държавния дълг и да приложим на практика договорените правила, според които не бива данъкоплатците първи да плащат за спасяването на изпаднали в затруднение банки“, заяви заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог.

Според европейския комисар Джонатан Хил, отговарящ за финансовата стабилност, въвеждането на единен надзорен орган било необходимо заради слабите места в цялостната структура на единната валута, разкрити от кризата.

Схемата ще се разгърне постепенно на три етапа. Първоначално ще се извърши презастраховане на националните схеми за гарантиране на депозитите. След три години ще се премине към схема за съзастраховане, в която участието на европейската схема за гарантиране на депозитите постепенно ще се увеличава. Последният етап ще бъде въвеждането на завършена европейска схема за гарантиране на депозитите, предвидено през 2024 г.

Схемата включва пакет сериозни гаранции срещу опасностите от „морален риск“ и неправилно използване като стимул националните схеми да управляват потенциалните рискове по разумен начин. По-специално, дадена национална схема ще има достъп до европейската схема за гарантиране на депозитите само ако е изцяло в съответствие с приложимото законодателство на Съюза.

Ключови аспекти

Европейската схема за гарантиране на депозитите ще се основава на съществуващата система от национални схеми за гарантиране на депозитите, създадени в съответствие с правилата на Европейския съюз, като отделните вложителите ще продължат да се ползват със същата защита – за влогове от 100 000 евро.

Схемата ще бъде въведена постепенно и поетапно. Като цяло това няма да предполага разходи за банковия сектор: вноските на банките към европейската схема за гарантиране на депозитите могат да бъдат приспаднати от техните национални вноски за схемите за гарантиране на депозитите.

Ще бъдат включени претеглени рискове. Така по-рисковите банки ще плащат по-високи вноски от по-надеждните банки и този принцип ще бъде задълбочен с постепенното разгръщане на европейската схема за гарантиране на депозитите.

Още от самото начало ще се прилагат корекции за риска, придружени от строги предпазни мерки. Така например схемата ще застрахова само тези национални схеми за гарантиране на депозитите, които спазват правилата на ЕС и са в процес на изграждане в съответствие с тях.

Схемата ще бъде придружена от съобщение, в което се определят мерки за намаляване на рисковете, като например бъдещи предложения с цел да се гарантира, че експозицията на банките на риск от кредитно неизпълнение от страна на отделните държави е достатъчно диверсифицирана. Тя ще бъде задължителна за държавите членки от еврозоната, чиито банки понастоящем са обхванати от единния надзорен механизъм. Същевременно ще бъде отворена и за други държави — членки на ЕС, които желаят да се присъединят към банковия съюз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *