post

С близо 20% по-малък –  1.18 млрд. лв. ще  бъде бюджета на Столична община, стана ясно при представяне на основните параметри на проекта за 2016 г.

База за разработване на бюджета са Проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Министерство на финансите за периода 2016-2018г. При разработването на проекта за бюджет са отчетени резултатите от изпълнението на бюджета за 2015г. до този момент в частта собствени приходи, разходи и информация от направленията, свързана с изпълнението на капиталовата програма.

Приходите на Столична община за 2016г. са предвидени в общ размер на 1,180 млрд.лв., съобщи заместник-кметът на София по финанси и стопанска дейност Дончо Барбалов при представяне на основните параметри на проекта за бюджет на Столична община за 2016 г. пред медии.

Очаква се увеличение на държавните трансфери от 19,8 млн.лв., с което същите да достигнат до 333,5 млн.лв. Най-голямо увеличение имат средствата за делегирани държавни дейности 18,4 млн.лв., в това число за образование 14,4 млн.лв. поради увеличение заплатите на педагогическия и непедагогически персонал.

В проекта за бюджет на общината за поредна година не е предвидено увеличение на местните данъци. В резултат очакваните собствени приходи са в размер на 582,8 млн. лв. При основните видове данъци не се очаква значително увеличение, докато при таксите планираното увеличение е в размер на 3,5 млн.лв.

През 2016г. са планирани средства от Европейски програми в размер на 195 млн.лв. Основните обекти са строителството на третата линия на метрото и част от компонентите на Интегрирания проект за градско развитие.

В проекта за бюджет не е предвидено поемането на нови заеми. По вече сключени заеми се предвижда усвояване в размер на 78 млн.лв.

При разработване на разходната част на проекта за бюджет е събрана и анализирана информация от всички второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити: райони, дирекции, общински предприятия. Намалени са еднократно предоставените разходи, анализирана е тенденцията на разходите на база отчетни данни. Формирането на разходите по дейности е в рамките на размера на приходите за местни дейности, трансферите от централния бюджет и банковите заеми.

За капиталови разходи на Столична община за 2016г. са предвидени средства в размер на 366,6 млн.лв. От тях: бюджетни средства 171,6 млн. лв. и средства по оперативни програми 195 млн. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *