post

През ноември 2015 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”  се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 0.5% на строителната продукция през ноември 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 година, показват данни на НСИ.

През ноември 2015 г. продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.6%, а от сградното строителство – с 0.1%.

На годишна база намалението на строителната продукция през ноември 2015 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е 7.0%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано увeличение от 6.9%.

Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие. За изчисляване на индексите се използва получената информация за отработеното време в строителството от провежданото месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната. Индексите на строителната продукция са изчислени при база 2010 = 100.

Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.

Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на производството в някои дейности).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *