post

Правителството даде съгласието си управляващият орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 да подпише договор с „Метрополитен”ЕАД за предварително финансиране на първия етап на проекта за разширяване на метрото в София по линията бул. „Владимир Вазов” – ул. „Житница” (трети лъч). Проектът се финансира от оперативната програма и ще бъде стартиран преди формалното му одобрение от Европейската комисия (ЕК).

Първи етап от Линия 3 е с дължина 7,8 км и осем метростанции. Проектът включва още доставка на подвижен състав и изграждането на депо в района на ул. „Житница”.

На своето заседание правителството определи дирекция „Координация на програми и проекти” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за Управляващ орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. Сертифициращ орган по програмата става дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 ще инвестира над 1 800 млн. евро в модернизация на инфраструктурата и подвижния състав на железопътния транспорт, изграждане и рехабилитация на магистрали и пътища I-ви клас, свързани с Трансевропейската транспортна мрежа, инфраструктура и подвижен състав за метрополитена и интермодални терминали.

Програмата ще допринесе за реализацията на концепцията за конкурентноспособна и устойчиво развита транспортна система, както и за постигане на желаната устойчива мобилност на хора и стоки, насърчаване развитието на вътрешния пазар и общата конкурентоспособност на Общността, териториалното икономическо и социално сближаване, като се вземат предвид екологичните аспекти, в т. ч. промяната на климата, замърсяването на въздуха и защитените зони.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *