post

През януари 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.6 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрения бизнес климат в строителството и сектора на услугите, сочат данни на Националния статистически институт.

Показателят „бизнес климат в промишлеността” запазва приблизително равнището си от декември 2015 г. Настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, а и очакванията на промишлените предприемачи за дейността през следващите три месеца са по-умерени. Средното натоварване на мощностите през януари се повишава с 2.7 пункта в сравнение с октомври 2015 г. и достига 75.2% , като предприятията съобщават и за излишък от мощности. Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През януари съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 3.0 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по- благоприятни. Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано – 5.3 месеца при 4.4 за октомври 2015 година. Същевременно по-оптимистични са и очакванията на стопанските ръководители относно новите поръчки през следващите шест месеца. По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

В търговията на дребно съставният показател на бизнес климата намалява с 3.4 пункта спрямо предходния месец, което е в резултат на по – неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са по-резервирани. През януари анкетата отчита засилване на негативното влияние на факторите „конкуренция в бранша” и „недостатъчно търсене”, които изместват на трето място затрудненията на предприятията, свързани с несигурната икономическа среда. Преобладаващите очаквания на търговците на дребно са продажните цени в отрасъла да останат без промяна през следващите три месеца.

През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” нараства с 3.9 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги. Очакванията на мениджърите относно продажните цени са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *