post

Столична община изпълнява проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Проектът ще бъде представен на пресконференция, която ще се състои на 11 февруари в Зала „Официална” на Столична община- гр. София, ул. „Московски” №33, от 15:00 часа. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Основната цел на Проекта е разработване на устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими групи и в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни и адекватни жилищни условия, създаване на предпоставки за пространствена интеграция,* социално включване и мотивация за активно включване в обществения живот.

В резултат от изпълнението на Проекта ще бъдат изградени четириетажна жилищна сграда в р-н ,Дница и девет-етажен блок, в р-н Люлин, със 71 социални жилища на територията на Столична община- 45 в р-н „Люлин” и 26 в р-н Връбница”.

Проектът се осъществява, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001//1.2-02/2011/005, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бюджетът на проекта е в размер на 4 860 874,72 лв. с ДДС, от които:

-4 131 743,51 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта, което е съфинансиране от ЕФРР;

– 729 131,21 лв., съставляващи 15% от общите допустими разходи по проекта, което е съфинансиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *