post

Преките инвестиции в страната за периода януари – декември 2015 г. са 1,575 млрд. евро, което представлява 3,5% от БВП. Това е с 289,8 млн. евро или с 22,5% повече спрямо същия период на предходната година, става ясно от предварителните данни на БНБ. За декември 2015 г. те възлизат на 6,9 млн. евро поради значителното превишение на издължените над получените през месеца вътрешнофирмени кредити (130,8 млн. евро).

За декември 2014 г. преките чуждестранни инвестиции в страната възлизат на 69 млн. евро, като тогава издължените вътрешнофирмени кредити надвишават получените с 39,5 млн. евро.

Най-големите преки инвестиции в страната за периода са от Нидерландия – 696,9 млн. евро.

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари – декември 2015 г. възлизат на 64,9 млн. евро при 449,4 млн. евро за 2014 година. През декември 2015 г. те нарастват с 39,5 млн. евро, при повишение с 20 млн. евро за декември 2014 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 1,133 млрд. евро за януари – декември 2015 г. Той е по-голям с 556,3 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2014 г.

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 72,5 млн. евро, при 119,9 млн. евро за 2014 година. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия – 27,1 млн. евро, представляващи 37,5% от общия размер за периода и Лихтенщайн – 14,9 млн. евро или 20,6%.

Реинвестиране на печалба, показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат, намалени с изплатените дивиденти, възлиза на 644,1 млн. евро за януари – декември 2015 г., при 167,1 млн. евро за същия период на 2014 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *