post

Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство областта на туризма между българското Министерство на туризма и Министерството на енергетиката, търговията, индустрията и туризма на Република Кипър. Чрез подписването на му страните се ангажират да изпълняват мерки, насочени към опростяване на формалностите по отношение на необходимите процедури за обмен на туристи. Насърчава се сътрудничеството в областта на културния туризъм, ще бъде обменян опит в областта на яхтения, круизния и спортния туризъм. Страните ще обменят информация относно националното законодателство, свързано с насърчителни мерки за чуждестранни капиталови инвестиции и съвместни дружества в областта на туризма в своите страни, както и относно гаранциите за защита на чуждестранните капитали, внесени като инвестиция.

Чрез взаимно участие в международни изложения, панаири, конференции, семинари, както и чрез обмен на информация страните ще споделят опит в областта на планирането и маркетинга на туристически дейности. Ще се изготвят комбинирани туристически пакети за туристи от далечни дестинации, по-специално на пазари като Индия, САЩ, Китай и Япония.

Одобрен беше и междуправителствен проект на меморандум за разбирателство в сферата на селското стопанство и развитието на селските райони. Документът има за цел да доразвие и укрепи капацитета на сътрудничеството в областта на растениевъдството, животновъдството и развитието на селските райони. Това ще се осъществи чрез обмен на научна и техническа информация, документация, обмен на стажанти, научни делегации и специалисти от двете страни и изготвяне на съвместни селскостопански научноизследователски програми в области от взаимен интерес, съгласно подписаното през 2015 г. споразумение за сътрудничество между българската Селскостопанска академия и Земеделския изследователски институт на Кипър.

Българското Министерство на младежта и спорта и кипърското на образованието и културата подпишат Споразумение за сътрудничество в областта на спорта. Проектът му беше одобрен на днешното правителствено заседание.Двете страни изразяват готовност за подновяване на договорните отношения в областта на спорта. Сътрудничеството ще се изразява в обмен на делегации, информация за научни изследвания в областта на елитния спорт, спортна медицина, развитието на спортния маркетинг и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *