post

„Поддържането и ускоряването на икономическия ръст в дългосрочен план изисква изграждането на интелигентни производства с капацитета да мултиплицират полезното действие на единица ресурс или да използват алтернативни източници. Само по този начин можем да се развиваме устойчиво в условията на ограничени ресурси.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на конференция на тема „Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес“, организирана от Министерство на околната среда и водите.

По думите на министър Лукарски линейният модел на развитие на икономиката ни, при който ресурсите за дадено производство се използват в процеса еднократно, вече не е приложим. „Има нужда от рязка промяна в подхода ни и преход от линейния принцип на производство и потребление към този на кръговата икономика. Това може да се случи чрез подобряване на ресурсната ефективност или чрез многократното влагане на единица ресурс, който в последствие се рециклира“, посочи икономическият министър.

„Моята допирна точка с този многопластов процес е бизнесът и начинът, по който той създава добавена стойност. Дали е устойчив, дали използва ефективно своите ресурси, дали инвестира в иновации, които подобряват не само производствените процеси, но и увеличават потребителската полза от даден продукт или услуга“, обясни Лукарски. Като ключови думи за осъществяването на подобен преход той определи „иновации“ и „ресурсна ефективност“, които са и в основата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Именно по линия на програмата българският бизнес може да постигне устойчиво развитие и да се превърне в двигател на изцяло нов подход към производството и потреблението, който отчита необходимостта от преодоляване на ресурсните ограничености.

Министър Лукарски заяви, че от началото на годината по ОПИК са подписани 420 договора по първата процедура за подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е малко над 230 млн. лв. „Надявам се изпълнението на заложените бизнес планове да доведе до реални резултати, които да са сериозна стъпка в посока преминаване към кръгова икономика“, допълни той. По третия краен срок за предприятия от секторите на интензивни на знание услуги, предложени за финансиране са 23 проекта, като безвъзмездната финансова подкрепа е над 29,3 млн. лв.

Възможности за българския бизнес и за подобряване на цялостното ни иновационно представяне са и отворените в момента процедури за внедряване на иновации в предприятията с бюджет от близо 97,8 млн. лв. и за разработване на иновации от стартиращи предприятия, по която ще бъдат предоставени 19,5 млн. лв. Не на последно място важно за преминаване към кръговата икономика по думите на Лукарски е и повишаване на енергийната ефективност на предприятията. Отново по ОПИК е предвидена такава процедура, насочена към малките и средните предприятия, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е над 176 млн. лв.

„Доколкото Министерство на икономиката може да бъде партньор на бизнеса в този процес, ние сме на разположение и ще подкрепим всяка инициатива, която работи в тази насока“, завърши икономическият министър.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *