post

Нужда от насърчаване на предприемачеството и утвърждаване на позитивен имидж на предприемачите, необходимост от подобряване на регулацията, намаляване на административните прегради и прилагане на практика на принципа „мисли първо за малките“ са част от основните облеми, с които се сблъскват малките и средните предприятия у нас и в ЕС. Това стана ясно на дискусия на тема „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП)“, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Сред другите поблеми пред малкия и среден бизнес експетите посочиха още липсата на квалифицирана работна ръка, затруднен достъп до финансиране, както и ниският таван на държавните помощи за всички дейности, независимо от вида на фонда, вместо да се прави подходящото за МСП разграничение и отделни тавани за обучение на персонал и за закупуване на оборудване.

Проблеми има и при намирането на пазари и клиенти, особено когато става въпрос за износ, както и ниската конкурентоспособност сред преобладаващата част от МСП като до голяма степен това се дължи на липсата на бизнес компетентност, знания и умения у предприемачите. Често това е и причината за краткия живот на фирмите, се казва в становището на АИКБ.

На фона на очертаните проблеми бяха разисквани възможностите за тяхното преодоляване, като бяха формулирани конкретни предложения за подобряване достъпа на МСП до фондовете на ЕС чрез опростяване на правилата, процедурите и проверките при кандидатстването и изпълнението на проектите. Беше обоснована и необходимостта от прецизиране на дефиницията за МСП. По отношение на цялостната политика за насърчаване на МСП и предприемачеството, бяха отправени препоръки за намаляване на административната тежест за тези предприятия,  осигуряване на кадри с подходяща квалификация, подкрепа за МПС за работа на международните пазари.

Според АИКБ е необходимо въвеждане политики, валидни за всички страни членки, насочени към опростяване и улесняване на достъпа до финансови инструменти, подобряавне достъпа до информация на МСП за възможностите за кредитиране, включително чрез обща информационна база, осигуряване на евтин достъп до консултантски услуги и възможности за оздравяване на предприятията, които имат потенциал за развитие.

Членовете на НС се обединиха около мнението, че най-добрият начин да се повиши ефективността на политиките на ЕС по отношение на МПС е регулацията да става чрез регламенти, а не чрез директиви, за да не се допуска опорочаване при прилагането им на практика у нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *