post

Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобри методиката за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове за 2016 г.

Финансирането за изработване на задания и проекти на общ устройствен план на община, което се осигурява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, продължава и през настоящата 2016 година. Дейността по финансовото подпомагане на общините е в изпълнение на държавната политика по устройство на територията за обезпечаване на цялата територия на страната с общи устройствени планове.

Предвидените бюджетни средства за финансиране изработването на плановете през 2016 г. са в размер на 4 млн. лв. Запазени са финансовите условия от предходните методики от 2014 и от 2015 г. В съответствие с одобрената методика МРРБ ще предприеме действия за финансово подпомагане на общините, кандидатствали през 2015 и 2016 г. Финансирането на общините с действащи споразумения, сключени през 2015 г., ще продължи до края на настоящата година.

Методиката и приложенията към нея са достъпни на интернет страницата на МРРБ в раздел „Нормативни актове“ – „Методики“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *