post

Kабинетът прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху имот -частна държавна собственост на община Долна баня, с което тя ще има възможност да кандидатства за финансиране от оперативни програми. Имотът, с предоставени в момента на областния управител права по управление, е бил включен в Пионерски лагер, стопанисван преди това от Министерство на вътрешните работи. Местната власт ще ползва имота за изграждането на туристически център за деца и възрастни, който чрез европейски средства ще може да бъде оборудван с модерни съоръжения за подобряване на условията за отдих. Това ще стимулира туристическата дейност на територията на общината.

С друго решение правителството прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху имот-частна държавна собственост на община Златоград. Теренът е с площ от 5.594 дка и се намира в с. Старцево. Местната администрация има нужда от него за реализиране на общински обект от първостепенно значение: „Площадка за предварително третиране и компостиране на битови отпадъци в община Златоград”.

На Министерството на земеделието и храните кабинетът предостави част от имот – публична държавна собственост за нуждите на Областната дирекция „Земеделие” – Търговище. Теренът, с площ 19,65 кв.м, се намира на ул. „Стефан Караджа” № 2, в града.

С друго решение Министерският съвет промени статута на имоти собственост на „Летище София“ЕАД на публична държавна собственост и ги предостави за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като те ще продължат да се използват от дружеството.

Имотите са пряко свързани с осъществяването на дейността по обслужване на въздухоплавателните средства и техните пътници и товари на летището. Промяната на статута на имотите ще осигури необходимото ниво на защита им. В решението са включени и имоти за които вече има издадени актове за публична държавна собственост, но към настоящия момент се водят в капитала на търговското дружество.

След прехвърлянето на имотите капиталът на „Летище София” ЕАД ще бъде намален със стойността на недвижимите имоти, като е предвидено капиталът на дружеството да се увеличи със същата стойност от собствени резерви по баланса на дружеството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *