post

Общият показател на бизнес климата през април 2016 г. се понижава с 3.3 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) на база традиционната месечна бизнес анкета.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 8.1 пункта спрямо март, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

През април средното натоварване на мощностите в промишлеността е с 2.8 пункта под нивото от януари и достига 72.4%. Същевременно анкетата регистрира и намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 55.8 и 27.1% от предприемачите.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През април съставният показател „бизнес климат в строителството” запазва приблизително равнището си от март. По мнение на строителните предприемачи настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни.

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано – 5.5 месеца при 5.3 за януари. Същевременно и очакванията на стопанските ръководители относно новите поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” остава приблизително на нивото си от март (фиг. 11 от приложението). Оценките на търговците на дребно относно обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, като се регистрира и повишен оптимизъм в очакванията им както по отношение на продажбите, така и на поръчките към доставчици през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, остават конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, като през последния месец анкетата регистрира засилване на негативното влияние на втория фактор.

По отношение на продажните цени търговците очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се повишава с 0.7 пункта главно поради благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Подобряват се и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, затрудняващ дейността в сектора, въпреки че през последния месец се наблюдава намаление на негативното му въздействие. На второ и трето място са факторите „конкуренция в бранша” и „недостатъчно търсене”.

 

Относно продажните цени по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *