post

По програма „Черноморски басейн 2014-2020“ финансов ресурс могат да получат десет държави, които имат обща идентичност от гледна точка на Черноморския басейн, еднакви специфики и до известна степен еднакви предизвикателства за развитието на територията около черноморския басейн. Това коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ Деница Николова при откриването на първия информационен семинар по Програмата за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Николова уточни, че ресурсът по нея е около 54 млн. евро, като тя е насочена към намирането на възможности чрез партньорства да бъдат определени и дефинирани проектите, които да получат финансиране по линия на възможности за подкрепа както на опазването на околната среда, намаляването на негативните въздействия от човешката дейност, така и на инициативи, свързани с туризъм, развитие на устойчиви възможности за привличане на повече туристи в регионите и устойчиви туристически маршрути.
Програмата дава възможност и за осъществяване на мерки за модернизация на селското стопанство и предприемачеството в тази сфера. Всички дейности трябва да бъдат насочени към развитието на териториите около Черноморския басейн.
България имаше ключово участие в нейното изпълнение през предходния програмен период, подчерта заместник-министър Николова, добавяйки че общо 50 проекта с участие на български партньори са имали възможности да бъдат реализирани по отношение на мерки и дейности, които допринасят за развитието на регионите.
Едни от най-важните проекти, които са финансирани по програмата в предходния програмен период, са създаването на изкуствени рифове в пет държави; създаване на морски пътища чрез Регионалния исторически музей във Варна, както и проектът в плана за сеизмична информираност и уеб портал за мрежова сигурност, осъществен чрез подкрепата на Българска академия на науките. Всички те допринасят за решаването на ключови предизвикателства в региона по отношение както на неговото развитие и на мерките за подобряване на околната среда, така и на превенцията на риска в някои критични територии, каза още Николова.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството като национален орган има готовност да окаже съдействие в процеса на кандидатстване. Програма „Черноморски басейн 2014-2020“ е от малкото програми, даващи възможност за електронно подаване на проектни предложения, информира заместник-министърът.
Пред журналисти Николова коментира, че се предвижда програмата да стартира с официална покана за кандидатстване към бенефициентите в края на годината.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *