post

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 634, а новопостроените жилища в тях са 2 451. Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. сградите са с 2 повече, или с 0.3%, а жилищата в тях се увеличават с 455, или с 22.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2016 г. със стоманобетонна конструкция са 73.2%, с тухлена – 22.9%, с друга – 2.3%, и спанелна – 1.6%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (74.5%), следвани от жилищните кооперации (15.3%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. се наблюдава намаление само в броя на вилите и сградите за колективно домакинство.Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 99 сгради със 786 жилища в тях, Бургас – 79 сгради с 399 жилища, и Пловдив – 78 сгради с 239 жилища.
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35.8%), следват тези с три стаи (33.7%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (4.8%) . Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 212.9 хил. кв. м, или с 10.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 г., а жилищната площ се увеличава със 17.3% и достига 133.2 хил. кв. метра.Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 96.4 кв. м през четвъртото тримесечие на 2015 г. на 86.9 кв. м през същото тримесечие на 2016 година.Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Добрич – 168.5 кв. м, и Стара Загора – 146.1 кв. м, а най-малка – в областите Варна – 65.0 кв. м, и Перник – 70.0 кв. метра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *