post

34 518 фирми са закрити само през 2014 г., показват данните на Националния статистически институт /НСИ/. Това са 10.4% от активните компании, в резултат на което работните си места са загубили 2.9% от заетите.

45.4 на сто от изчезналите предприятия са класифицирани в сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, сочи статистиката.

Най-жизнеспособни са предприятията от секторите “Добивна промишленост”, “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”, и “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, като при тях “умрелите” предприятия са под 1 на сто.

Данните са от изследване на НСИ на демографските събития на предприятията в България за 2015 г. и проследява динамиката им за петгодишен период.

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2011 – 2015 г.) имат активните предприятия с нула наети. През 2015 г. техният брой е 152 345 и съставлява 44.9 на сто от всички активни предприятия. В следващата група “1 – 4 наети” попадат 136 133 предприятия, или 40.1 на сто от общия брой за 2015 година. Най-нисък е делът на предприятията в групата “5 – 9 наети лица”. Средно за периода той е 7.4 на сто, а в групата “10 и повече наети лица” средно за разглеждания петгодишен период попадат 8 на сто от активните предприятия.

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 11.9 на сто са “новородени” през 2015 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 11.9 на сто от броя на активните през периода предприятия.

За периода 2011 – 2015 г. най-висок относителен дял имат “новородените” предприятия в сектор – “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, като средно за петгодишния период този дял е 44.2 на сто. Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор “Добивна промишленост” – едва 0.1 на сто средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2015 г.

През наблюдавания период от 2011 до 2015 г. най-голям е броят на “новородените” предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата “0 наети” през 2015 г. попадат 25 516 “новородени” предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети – 13 381. През същата година “новородените” предприятия с 10 и повече наети са само 515.

От всички родени през 2014 г. предприятия 80.8 на сто оцеляват една година по-късно, като в групата с “10 и повече наети” този относителен дял е 90.2 на сто. През 2014 г. “новородените” предприятия са 39 333, като от тях 31 779 са преживели успешно 2015 година.

Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор – “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 88.8 на сто, а най-нисък – в сектор “Операции с недвижими имоти” – 67.2 на сто. От 2010 г. с отдалечаване от годината на раждане се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи предприятия според броя на наетите в тях.

Делът на предприятията, родени през 2010 г. и все още активни пет години по-късно, през 2015 г. е 4.8 на сто. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор – “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, където делът на единиците, оцелели през петгодишния период, е 10.5 на сто. Този показател е най-малък за предприятията от сектор – “Добивна промишленост” – 3 на сто. Общият брой на заетите в родените през 2014 г. и оцелели през 2015 г. предприятия за разглежданите тринадесет сектора е 90 572 души.

В три сектора са концентрирани 64.1 на сто от всички заети: – “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.1 на сто, – “Преработваща промишленост” – 15.4 на сто, и “Хотелиерство и ресторантьорство” – 11.6 на сто. През 2015 г. разпределението на заетостта в тези предприятия е, както следва: група “1 – 4 наети” – 36.5 на сто; група “0 наети” – 27 на сто, група “10 и повече наети” – 26.6 на сто; група “5 – 9 наети” – 10 на сто.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *