post

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе заключителна за годината информационна среща. Участие в събитието взеха представители на общините от Софийска област, на районите на Столична община, както и на висши учебни заведения.

Срещата беше открита от управителя на ОИЦ-София Анна Генчева, която благодари на всички присъстващи за ползотворното сътрудничество през настоящата година, след което представи процедурите с конкурентен подбор, по които ще могат да кандидатстват и да са партньори общините през 2018 година по оперативни програми „Региони в растеж“, „Околна среда“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, „Добро управление“ и по Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Стана ясно, че очакванията на общините от Софийска област са към скорошното отваряне на мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (ПРСР), както и на горските подмерки от обхвата на мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“. Управителят акцентира, че приемът на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 ще бъде обявен със ограничението община с одобрен проект по конкретна дейност от приема през 2016 г. няма да има възможност да кандидатства с проект за същата дейност, кандидатите ще имат възможност да подават по едно заявление за подпомагане за всяка допустима дейност, но не повече от общо три заявления. Голям беше и интересът към процедура „Развитие на туристически атракции“ (ОПРР), където общините ще могат да кандидатстват, за да развиват обекти на културното наследство от национално и световно значение на своята територия. Тази процедура се очаква да бъде отворена през месец януари. Интересното при нея е, че финансовата подкрепа ще се осигурява единствено чрез комбинирано финансиране на безвъзмездна помощ и финансови инструменти.Другият акцент беше процедура „Транснационални партньорства“ (ОПРЧР), по която самостоятелни кандидати ще могат да са районите на Столична община.

Освен за общините през следващата година, на срещата бяха представени и възможностите за висшите учебни заведения. Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ – София представи кои са процедурите за 2018 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по които висшите учебни заведения ще могат да кандидатстват или да са партниращи организации. В рамките на оперативната програма са предвидени да се отворят общо 9 процедури – 4 за подбор на проектни предложения и 5 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретни бенефициенти, на обща стойност 180 500 000 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *