post

Кметът на Бургас Димитър Николов и заместниците му представиха пред журналисти рамката на Проектобюджет 2018, който предстои да бъде гласуван от местния парламент.

Той е балансиран и направен така, че да обезпечава всички сфери, дейности и социални групи, за които е отговорна Община Бургас.

Бюджет 2018 продължава и надгражда тенденцията за инвестиции в образованието, доизграждането на инфраструктура в съществуващите и новите индустриални зони на Бургас и грижа за социално уязвимите граждани, съобщават от Общината.

Макрорамката на проектобюджет 2018 е 248 671 410 лв.

Капиталовата програма е в размер на 62 101 655 лв.

ПРИОРИТЕТИ В НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

* Продължава изграждането на детски градини. През 2018 врати ще отворят:

– Новата екологична и иновативна детска градина “Пинокио” в Районен център “Меден рудник” с капацитет 120 деца;

– Филиал на ДГ “Х. Кр. Андерсен” в комплекс “Лазур”, след основен ремонт – капацитет 120 деца.

– Започва изграждането на нова детска градина в квартал “Черно море”.

* Община Бургас е и единствената, която изгражда нови училища:

– Продължава строителството на училище в квартал Горно Езерово.

– През 2018 ще отвори врати най- новото професионално училище в България – Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. Училището да бъде с интензивно изучаване на английски и немски език и ще подготвя специалисти в професионално направление “Компютърни науки”, професия “Програмист”, специалности “Системен програмист” и “Приложен програмист” със срок на обучение 5 години с прием след завършен седми клас. В учебните програми да бъде заложено учениците да придобият знания и умения за обектно ориентирано програмиране, в области като разработване на софтуер и уеб дизайн, технология на програмирането, системи за управление на бази данни, интернет програмиране.

– Продължава обновяването на материалната база на професионалните училища – Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника; Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Кольо Фичето”; Професионална гимназия по туризъм “Асен Златаров”; Професионална гимназия по електротехника и електроника “Константин Фотинов”; Професионална гимназия по транспорт; Професионална търговска гимназия. Ще бъдат построени три физкултурни салона и ще бъде обновена базата за професионална подготовка на шестте гимназии.

* Община Бургас инвестира и във висшето образование:

– През 2018 г. ще отвори врати филиал на Националната художествена академия, като Община Бургас ще подпомогне преустройството на помещенията за нуждите на филиала, който ще се помещава в Магазия 1 на пристанището. До няколко дни, съвместно с ръководството на академията, ще бъдат обявени специалностите, които ще бъдат открити в Бургас и за които ще може да се кандидатства още тази година. Откриването на филиала на НХА ще е съпроводено от серия съпътстващи събития, които ще стартират още през февруари с изложба “70 години специалност Плакат и визуална комуникация”.

– Продължават инвестициите в строителството и оборудването на сградата на Медицински факултет към Университет “Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас. За последните две години Община Бургас е осигурила близо 4,5 милиона лева за сградата, като част от средствата са от продажбата на медицинския център в “Меден рудник”. Община Бургас получи подкрепа от всички нива – общински съветници и народни представители за осъществяването на тази идея. За 2018 г. са заложени 600 000 лв. за доизграждането и оборудване на факултета. Строителството на корпуса е на финален етап, продължава подготовката на процедурата по акредитация.

ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ

През 2018 г. акцент ще бъде осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения и привличане на нови производства. От тази година Общината предоставя допълнителни стимули за сертифицирани инвеститори. Освен бързо административно обслужване, те ще заплащат и намалени такси за всички технически услуги.

– Развитието на индустриалните зони е процес, на който Община Бургас постави началото през 2009 г. със създаването на Индустриален и логистичен парк – Бургас. До този момент са изградени улици, локално пътно платно, улично осветление, противопожарни хидранти, улични канализационни мрежи за битови и дъждовни води, водопроводи, електро-преносни съоръжения, трафопостове.

Общата площ на зоната е 240 дка, като към момента 80% от капацитета ѝ е запълнен. В зоната вече има над 30 инвеститора, повечето от които в момента строят базите си. Част от тях ще открият производствата си през 2018 година.

В процес на строителство са производствени бази за хидравлични компоненти, пропан – бутан, метални изделия, месни продукти, хлебни изделия, изработване на сувенири и др. Заявен е и инвестиционен интерес за производство на части за железопътната индустрия и автомобилостроенето.

Общият размер на привлечените инвестиции в зоната надхвърля 80 млн. лева и се очаква да бъдат разкрити над 800 нови работни места.

– Изчерпването на капацитета на зоните наложи да се търсят нови производствени терени. Затова през 2018г. стартира ФАЗА 2 на Индустриалния парк. На територия от 600 декара в Южна промишлена зона в Бургас ще бъдат обособени парцели от 20 до 160 дка. Това ще даде възможност да се търсят големи инвеститори.

През изминалата година бяха изпълнени ключови инфраструктурни проекти за Бургас, какъвто е изграждането на ул. “Крайезерна”. Така е осигурена пряка връзка между Индустриален и логистичен парк – Бургас фаза 1 и фаза 2 с магистрала Тракия.

– Индустриална зона Българово е другата зона, където ще бъдат вложени средства за изграждане на инфраструктура. Общата площ на зоната е 110 дка, като към момента 50% от капацитета й е запълнен. Закупени са терени от 5 компании – италиански производител на детайли за обувната промишленост, търговско-сервизни бази за земеделска техника, производство на ВИК продукти за канализационни мрежи, складова база за земеделска продукция. Заявените инвестиции са в размер на 18 млн. лв. Ще бъдат разкрити над 130 работни места. През 2018 г. ще бъде доизградена довеждащата инфраструктура, подземните комуникации, канално-помпена станция с тласкател.

– През годината ще бъде осигурена довеждаща инфраструктура и до индустриални терени, посока кв. Ветрен, където има заявени инвестиционни намерения.

ПРИОРИТЕТИ В “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”

I. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1. Стартира нова програма за цялостно модернизиране на онкодиспансера.

Тя включва:

– проектиране на строителство на сградата за Протонно емисионен томограф за прецизна ранна диагностика на туморни клетки и ранна терапия

– закупуване на 6 D маса за радиохирургия

– проектиране и оборудване на Отделение по брахитерапия

– изготвяне на проект за строителството на нова Болница за химиотерапия към “Комплексен онкологичен център-Бургас” ЕООД на мястото на старото инфекциозно отделение.

2. Преместване дейността на “Медицински център 3-Бургас” ЕООД, заедно със Звено “Спортна медицина”, в центъра на града – Медицински център 2 и подобряване условията за диагностика, лечение и рехабилитация.

3. Осъществяване на дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на “Диагностично-консултативен 1-Бургас” ЕООД и “Диагностично-консултативен 2-Бургас” ЕООД със средства от Национален доверителен екофонд.

4. Продължава финансирането на програма Инвитро, дофинансирането на МБАЛ Бургас, както и на кожно- венерическия диспансер към МБАЛ.

2. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

– Разкриване на пет нови социални центъра по Оперативна програма “Региони в растеж”

– Разкриване на Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с ДЦП, аутизъм и соматични увреждания в Минерални бани

– Устойчивост на услуги в домашна среда “лична асистенция”, рехабилитация, социални дейности.

3. СПОРТ

– Продължава строежът на Зала “Арена Бургас”

– Обновяване на спортните игрища в к-с “Изгрев”

– Провеждане на Европейско първенство по ветроходство

– Приоритет продължава да бъде подпомагането на детско-юношеските школи в града

– Въвеждане в експлоатация на покрит плувен басейн в к-с “Славейков”.

“ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, ОКОЛНА СРЕДА”

– Стартира изпълнението на проектите по приоритет “Енергийна ефективност в административни и многофамилни сгради”- започва санирането на 10 многофамилни сгради, част от които паметници на културата на улиците “Александровска” и “Богориди”, както и проект за обновяване и мерки за енергийна ефективност на сградата на Община Бургас.

– През 2018 г. ще стартира и изпълнението на проект “Интегриран модел за управление на градската мобилност – I етап”, включващ реконструкция с изграждане на бърз автобусен коридор на бул. “Демокрация” и въвеждане на система за интелигентно управление на светофари.

– Проект “Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас”, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”. Проектът включва изграждане и оборудване на два дневни центъра за деца с увреждания, преходно и наблюдавано жилище за деца и младежи, Център за обществена подкрепа за деца и семейства, с което ще се разшири кръга от социални услуги, предоставяни на територията на общината.

ОКОЛНА СРЕДА

Основен акцент в инвестициите през 2018 г. е подобряване и разширяване на системата за управление на отпадъците на територията на община Бургас чрез реализацията на няколко ключови проекта:

– Продължава изграждането на системата от подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци.

– През 2018 г. стартира проектиране и изграждане на система за анаеробно третиране на предварително разделно събрани биоразградими отпадъци, финансирана по Оперативна програма “Околна среда” 2014 – 2020 г. в изпълнение на целите на Общината и Регионалното сдружение за управление на отпадъците за намаляване на количествата депонирани отпадъци.

– Предвидени са средства за надграждане и увеличаване капацитета на сепариращата инсталация на Регионално депо за твърди битови отпадъци – Братово – Запад.

– Продължават инвестициите в техническа инфраструктура по изграждане на водоснабдителни канализационни мрежи на територията на Община Бургас: Изпълнение на интегрирани проекти за ВиК мрежи в гр. Българово и кварталите Рудник и Черно море, финансирани чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

– Стартира изпълнението на проект за реконструкция на мрежа за минерална вода в кв. Минерални бани, финансиран със средства на Национален доверителен екофонд, Инвестиционна програма Минерални води.

Строителство, инфраструктура:

– До лятото на 2018 г. ще бъде напълно обновена улица “Богориди”, както и няколко от по- малките улици, перпендикулярни на нея, между които улиците “Лермонтов” и “Фотинов”, “Възраждане”, “Отец Паисий”, “Шипка”, “Успенска”, “Гео Милев”, “Иларион Макариополски”, “Граф Игнатиев”.

– Продължава програма за изграждане и ремонт на спортни и детски площадки на територията на цялата община.

– Продължават дейностите по укрепване на свлачището в кв. Сарафово. Финализирането им ще даде възможност за реализирането на последния етап от доизграждането на пешеходна крайморска алея /велоалея/ между Бургас и квартал Сарафово.

– През 2018 г. ще бъде изцяло обновено уличното осветление в комплекс “Изгрев”. Ще стартира подготовката на проекти за ново улично осветление и за останалите комплекси.

* Програма за ремонт на вътрешно квартални улици и изграждането на паркоместа. Сред тях са:

– Цялостна реконструкция на улица “Струга”.

– Цялостен ремонт на I- ви етап от ул. “Димитър Димов”.

– Стартиране на II- ри етап от изграждане на улица в районен център Меден рудник.

– Изграждане на нова подпорна стена, която да укрепи района до т.нар. небостъргач в “Меден рудник” – с паркинг и обслужваща улица.

– Възстановяване на настилки в квартал Банево.

– Продължава ремонтирането на ул. “Ангел Димитров” и ул. “Брацигово” в кв. Сарафово.

– Ремонт на улицата зад “Лайф хоститал” в к-с “Изгрев”.

– Ремонт на ул. “Мария Луиза” и ул. “Пробуда”.

– Обновяване на градската среда до училище “Братя Миладинови” с осигуряване на 130 нови паркоместа.

– В к-с “Възраждане” ще бъдат осигурени над 100 нови паркоместа до булевард “Мария Луиза”.

– Изграждане на нови 50 паркоместа в улиците перпендикулярни на ул. Фердинандова.

– Изграждане на нови паркинги до бл. 16 и бл. 19 в к-с “Лазур”.

– Изграждане на нови паркинги до бл. 71 и бл. 72 к-с Лазур.

– Изграждане на нови паркоместа до бл. 17,бл. 18, бл. 119 в к-с “Славейков”.

– Изграждане на паркинг зад Химическия техникум в к-с “Изгрев”.

2018 – та година е година, наситена с изключително престижни за Бургас събития:

Председателство на България на Съвета на ЕС

Бургас ще бъде домакин на няколко събития в рамките на ротационното председателство на България на Съвета на ЕС:

– Изнесено заседание на КОРЕПЕР I (Комитет на постоянните представители на страните – членове), планирано през м. май 2018г.

– Европейски морски ден – най-голямото годишно събитие на Европейската морска общност, организирано в партньорство с Генерална дирекция “Морско дело и рибарство” на Европейската комисия и Министерство на транспорта (31 май – 1 юни). Събитието събира над 900 представители на институции, организации и бизнес, ангажирани с проблемите на устойчивото развитие на морската околна среда и морските политики.

– Конференция “Към близки до нулевото потребление сгради. Норвежкият опит и предизвикателствата в България”, организирана съвместно с Министерството на енергетиката (20 – 22 юни).

– Изложба “Скритите тайни на Черно море” – зала “Ал. Г. Коджакафалията” – май, юни и юли; е съобразен с Председателство на България на Съвета на Европейския съюз, поставя акцент върху морските археологически проучвания в българските води на Черно море, потънали селища и кораби.

– Общинското предприятие “Морски знаци” ще изработва част от сувенирите на чуждестранните делегации. Те вече се изработват от служителите в предприятието – социално уязвими наши съграждани.

СВЕТОВНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В БУРГАС

Най-добрите деца математици в света ще се срещнат в Бургас за участие в Световното математическо състезание Бургас-България 2018 (BIMC 2018), от 1 до 6 юли, с участници от 45 държави, над 300 участници.

Изложба фотоси и гравюри от “Света Гора” – зала “Ал. Г. Коджакафалията” – август, септември и октомври; Изложбата представя колекция от най-значимите фото и графични материали, които от столетия събира и реставрира Светогорската Фототека на манастира Симмонопетра.

Изложба “Рикардо Тоскани” – експозиция, посветена на Празника на град Бургас – Никулден – КЦ “Морско казино” – декември;

– Община Бургас ще продължи дофинансирането на културните институции в града, както и организацията на събитията от местния и националния културен календар. Община Бургас ще продължи да финансира програмите за талантливите бургаски деца, пътуванията на културни формации зад граница, както и подпомагането на културни проекти от независими организации и артисти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *