post

Повишават ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса с промени в Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проекта за неговото изменение, с което се целят реформи във връзка с оптимизиране на структурата и увеличаване на числеността на агенцията. Залага се увеличение с 26 щатни бройки, като 20 от тях са за сметка на намаляване на числеността на Дирекцията за национален и строителен контрол, поради преструктуриране на регионалните ѝ структури. 6 бройки се прехвърлят от Държавната агенция „Електронно управление“.

Ресурсното обезпечаване и преструктуриране на дирекциите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър е с цел повишаване на ефективността при административното обслужване на физическите и юридически лица, подобряване на управлението и оптимизиране на структурата, изпълняваща кадастралните дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и дейностите в областта на геодезията и картографията съгласно Закона за геодезията и картографията.

С увеличаване на числеността на служителите ще се извърши кадрово обезпечаване на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), което ще подобри качеството и бързината на предоставяните административни услуги и ще повиши удовлетвореността на потребителите на тези услуги. В резултат на непрекъснатия процес по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия, чрез преобразуване на картата на възстановената собственост на земеделски земи и създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия, бързо нараства и покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. Вследствие на това се увеличават териториите, за които обслужването с кадастрални данни се извършва от АГКК и СГКК, което води и до съответно нарастване на потребителите на услуги. Наличието на повече служители в СГКК ще създаде възможност увеличения обем от услуги да се изпълнява от служителите, без това да повлияе върху качеството и бързината на административното обслужване на физическите и юридически лица.

Проектът на постановление може да бъде намерен в Портала за обществени консултации, на интернет страницата на МРРБ, както и на страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *